ဗုဒၶံ ဓမၼံ သံဃံ

                         ဗုဒၶံ  ဓမၼံ  သံဃံ

သမၺဳေဒၶ အဌ၀ီသဥၥ

ဒါြဒသဥၥ သဟသာေက

ပဥၥသတ သဟသာနိ

နမာမိ သိရသာမဟံ

အပါယ္ကာ ၀ါဠဳကာ ဂဂ္ါ

ေနႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ

ေတသံ   ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ

အာဒေရန နာမာမဟံ

နာမကၠာရာ နုဘာေ၀န

ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေ၀

အေနက အႏၱရာ ယာပိ

၀ိနသႏၱဳ အေသသေတာ....။