အခ်မ္းသာဆံုးပါ။

12/03/2011 11:25

အၾကင္နာ ေမတၱာေတြရွိမယ္၊

သူငယ္ခ်င္း ရွိမယ္၊ မိသားစုရွိမယ္။

က်န္းမာျခင္းရွိမယ္။ ဟာသဥာဏ္ရႊင္မယ္။

ဘာမဆို အေကာင္းျမင္ တတ္ေအာင္

ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ဘ၀မွာ

သင္ဟာ အခ်မ္းသာဆံုးပါ။