ေကာသလမင္း အိပ္မက္ (၁၆) ခ်က္


၁။ ႏြားနက္ ေလးခု ေဝွ႔မူဟန္ျပင္၊
မေဝွ႔ၾကဘဲ ေရွာင္လြဲသည္ျမင္၊
- အေရွ႕ ၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ မိုးဆင္၊
ျခိမ္းသံေပး မိုးေဝးလြင့္ ေပ်ာက္စင္။

၂။ ေျမက မၾကြ ငယ္လွသစ္ပင္၊
ဖူးငံုရင့္ျပီး ပြင့္သီးေတြျမိဳင္၊
- အရြယ္မမွ် ပ်ိဳမ မယ္ခင္၊
သမီးသား လင္သား အိမ္ေထာင္ခ်င္။

၃။ ယေန႔ဖြားစ ႏြားမႏို႔သာ၊
မိခင္ႏြားၾကီး စို႔ျပီး ေနရွာ၊
-သမီးႏွင့္ သား စီးပြားပိုင္ရွာ၊
မိႏွင့္ဘ ေကၽြးမွ စားရမွာ

၄။ ႏြားၾကီးမၾကိဳက္ ဝင္တိုက္ႏြားငယ္၊
မရုန္းႏိုင္ဘဲ ဝပ္လဲေနတယ္၊
- ၾကီးသူဖယ္ရွား ေျမွာက္စားလူငယ္၊
တိုင္းျပည္ေရး ရႈပ္ေထြး ေပြေတာ့မယ္။

၅။ ခံတြင္းႏွစ္ခြ မ်ားလွ ရာဇာ၊
ေကၽြးေကၽြးသမွ် မဝႏိုင္ပါ၊
-မွဴးမတ္မင္းစိုး လာဘ္ထိုးသူရွာ၊
ႏွစ္ဖက္စား တရားစီရင္မွာ။

၆။ ေခြးအိုထံဆက္ ေရႊခြက္သိန္းတန္၊
က်င္ငယ္အျမဲ ခြက္ထဲ ဖြန္႔ျပန္၊
-မ်ိဳးျမတ္သမီး ပစၥည္းမက္ဟန္၊
အမ်ိဳးယုတ္ လင္လုပ္ ေပါင္းဖက္ဆံ။

၇။ ေရွ႕ကက်စ္ခ် လြန္စၾကိဳးကို၊
ေခြးမ ခုိးစား ကိုက္ဝါးကာ မ်ိဳ၊
-လင္ၾကီးပစၥည္း သိမ္းဆည္းမသို၊
လင္ေျမွာက္အား မယားေလာကြတ္ပို။

၈။ အိုးငယ္ခ်ည္းႏွီး အိုးၾကီးေရလွ်ံ၊
အိုးၾကီးကိုပဲ ေရဆြဲေလာင္းျပန္၊
-ဆင္းရဲသူမ်ား ဝတ္စားမက်န္၊
အခြန္တြက္ ႏွိပ္စက္ ေငြေတာင္းခံ။

၉။ ၾကာမ်ိဳးငါးဝ ပြင့္ၾကေရကန္၊
ေရလယ္ေနာက္လ်က္ ကမ္းဘက္ၾကည္ျပန္၊
- ျမိဳ႕တြင္းေပြရွဳပ္ ခြန္တုတ္ေကာက္ခံ၊
ျမိဳ႕ျပင္ထြက္ ျပည့္ႏွက္စည္ကားရန္။

၁၀။ တစ္အိုးတည္းခ်က္ အက်က္မညီ၊
ထမင္းမာဆတ္ ေပ်ာ့နပ္ သံုးလီ၊
-မင္းက်င့္လူမ်ား တရားမမွီ၊
မိုးသံုးစား ကြက္ၾကားရြာခ်မည္။

၁၁။ ေမႊးပ်ံ႕နံၾကဴး စႏၷကူးသိန္းတန္၊
ပုန္းရည္ႏွင့္လဲ သံုးစြဲခါျပန္၊
-အလဇၨီမ်ား တရားဖိုးတန္၊
ေငြႏွင့္ ပုလဲ အျမဲေဟာမည္မွန္။

၁၂။ သံေၾကးမေပါင္း ဘူးေပါင္းဘူးအံု၊
ေရတြင္စုပ္စုပ္ နစ္ျမဳပ္လံုးစံု၊
-ပညာရွိမ်ား စကားဥႆံု၊
ေျပာသမွ် ေလာက မသံုးကုန္။

၁၃။ အိမ္လံုး ေတာင္လံုး ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ဖ်ာ၊
ေရမွဘြားဘြား ထင္ရွားေပၚလာ၊
-ရဟန္းရွင္ဆိုး လူဆိုးမ်ားသာ၊
ဂုဏ္ေရာင္တိုး တန္ခုိးေပၚထြက္သာ။

၁၄။ အဆိပ္ျပင္းေတာက္ ေျမြေဟာက္ၾကီးကို၊
ဖားငယ္မက ကိုက္ဝါးကာမ်ိဳ၊
-ကညာယူထား သက္ၾကားဖိုးအို၊
မယားဆဲ အျမဲေအာ္ေငါက္ဆို

၁၅။ အဆင္းမည္းနက္ က်ီးငွက္ထံမွာ၊
ေရႊဟသၤာမ်ား ခစားေနပါ၊
-ပညာသီလ ျပည့္ဝသူဟာ၊
သူယုတ္အား ဝပ္တြားေနရမွာ။

၁၆။ ဆိတ္ကိုျမင္ျငား ေၾကာက္အား ျပင္းထန္၊
ျခေသၤ့၊ သစ္၊ က်ား ခုန္လႊား ေျပးျပန္၊
-သူယုတ္မာမ်ား ေထာင္လႊားႏိုင္ငံ၊
သူေတာ္ေကာင္း ပုန္းေအာင္း ေတာျမိဳင္ယံ။ ။