အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္သူတုိ႔ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မည့္ စံုတြဲတုိ႔သည္ မိမိအိမ္ေထာင္မျပဳစဥ္ အရင္စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္အလက္တုိ႔ မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ မိမိထင္ျမင္ယူဆသည့္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ တင္ျပခ်င္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္သူတုိ႔တြင္ အနည္းဆံုးတူညီရမည့္ အခ်က္တုိ႔မွာ

 

၁။ ဘာသာတူညီရမည္။

၂။ဘာသာေရးလုိက္စားမႈ တူညီရမည္။

၃။စိတ္ေနစိတ္ထား တူညီရမည္။

၄။တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈရွိရမည္။

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္သည္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္တုိ႔ မတူပါက ပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္သာ ဒုကၡေရာက္သည္မဟုတ္၊

သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုးပါ ဒုကၡေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တြင္
တစ္ဦးက
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာစေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း က်န္တစ္ဦးက
မလုပ္ခ်င္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ေခ်ာက္တြန္းမည္ဆုိလွ်င္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္
လုပ္ခ်င္ေသာသူသည္ မ်က္ေမွာက္တမလြန္ ႏွစ္ျဖာလံုးပါ ဒုကၡနဲ႔ရင္ဆုိင္ရမည္မွာ
ေသခ်ာပါသည္။

အထက္ပါ

အခ်က္အလက္တုိ႔ တူညီလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌လည္း သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္၊
စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပေအာင္ ေနႏုိင္မည့္အျပင္
တမလြန္အတြက္လည္း ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္ေသာအခါ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျပဳလုပ္ရ၍
စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိၿပီး ခ်မ္းသာသုခမွန္သမွ်တုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္တမလြန္
ႏွစ္ျဖာလံုး၌
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ဆုိသည္မွာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ကုိသာၾကည့္၍ အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ပါ။
တမလြန္အတြက္ပါၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ စိတ္ထားမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ဘာသာေရးလုိက္စားမႈ မတူညီေသာသူတုိ႔ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ ထုိအိမ္ေထာင္ေရးသည္

မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ခ်မ္းသာစြာေနခဲ့ရလွ်င္ေတာင္မွ တမလြန္ဘ၀အတြက္ စိတ္ေအးရမည္
မဟုတ္ေပ။

ယခုေခတ္ကာလ၌

အိမ္ေထာင္ျပဳေနၾကသူမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္
ရာထူးဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ၾကည့္၍လည္းေကာင္း တဏွာကုိ ဦးစားေပး၍လည္းေကာင္း
အိမ္ေထာင္ျပဳေနၾက သည္က မ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔
အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသူတုိ႔သည္ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတ နည္းပါးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မုိက္မဲစြာျဖင့္
အိမ္ေထာင္ျပဳၾကျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တြင္

အနည္းဆံုးတူညီရမည့္ အခ်က္တုိ႔မွာ စိတ္သေဘာထား၊ ဘာသာႏွင့္
ဘာသာေရးးလုိက္စားမႈ၊
နားလည္ေပးမႈတုိ႔ရွိမွသာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ တမလြန္ႏွစ္ျဖာလံုး၌
ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

မိမိသည္ ယခုအခါ လူ႔ဘ၀ကုိ ရရွိေနေသာေၾကာင့္ ယခုဘ၀ထက္ တမလြန္ဘ၀ကုိ ဦးစားေပး၍ ဘယ္ကိစၥမဆုိ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခု မိမိသည္ လူ႕ဘ၀ကုိ

ရရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ထမင္းမစားရလုိ႔ ငတ္ေသရင္ေတာင္ အကုသုိလ္မလုပ္မိပါက
စုိးရိမ္ပူပန္ ေၾကာက္လန္႔စရာ မရွိပါ။ ေနာင္ဘ၀တြင္ အကုသုိလ္မေကာင္းမႈ
မရွိေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဘ၀မွာျဖစ္ရၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားရမည္မွာ
ေသခ်ာပါသည္။


ထုိ႔ျပင္ မိမိသည္ အရင္ဘ၀က ေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသိဉာဏ္ရွိေသာ လူ႔ဘ၀မွာ ေရာက္လာၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီဘ၀သည္ ေနာက္ဘ၀ေလာက္ ပူပန္းစရာ မလုိပါ။
ေနာက္ဘ၀မွာ
မိမိသည္ ဒီထက္ႏွိမ့္တဲ့ ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ဆုိသည့္
အပါယ္ေလးဘံုမ်ား
ေရာက္မည္လား၊ ဒီထက္ျမင့္သည့္ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာ့ဘံုမ်ား ေရာက္မည္လားဆုိတာ
မေသခ်ာေသးပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုရေနတဲ့ လူ႕ဘ၀အတြက္ထက္ ေနာက္ဘ၀ေကာင္းစားေအာင္
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလုပ္ရန္ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္ေရး (၃)မ်ဳိးရွိတယ္။


ပထမအိမ္ေထာင္ေရး -----
ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူနဲ႔ လက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။

ဒုတိယအိမ္ေထာင္ေရး ----- ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူရဲ႕အက်င့္နဲ႔
လက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။

တတိယအိမ္ေထာင္ေရး---- ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူရဲ႕အက်င့္၊ သူ႔ရဲ႕ဘက္ဂေရာင္း
(ေဆြမ်ဳိးသားျခင္း)နဲ႔ လက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။ပထမအမ်ဳိးအစားနဲ႔ လက္ထပ္တဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕
အိမ္ေထာင္ေရးက တည္ၿမဲတဲ့အဆင့္မွာရွိတယ္။

ဒုတိယအမ်ဳိးအစားနဲ႔
လက္ထပ္တဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးက ပိုတည္ၿမဲတဲ့အဆင့္မွာရွိတယ္။

တတိယအမ်ဳိးအစားနဲ႔
လက္ထပ္တဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးက ကြာရွင္းတဲ့လမ္းမျမင္ခဲ့ဘူး။ဒီေလာကႀကီးမွာ
ဆံျဖဴသြားက်ဳိးတဲ့အထိ ခ်စ္ႏိုင္ၾကတဲ့လူေတြဟာ အေျခခံအားျဖင့္
ဘဝမွာ(၃)ႀကိမ္
လက္ထပ္ၾကရတယ္။ပထမတစ္ႀကိမ္က စားေသာက္ဆိုင္မွာ၊
ဆိုင္ႀကီးကနားမွာ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕ ဆုမြန္ေကာင္းေတြၾကားမွာ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔
လက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။ဒုတိယအႀကိမ္က အိမ္မွာလက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး သဟဇတျဖစ္ေအာင္ တစ္ဘက္သားရဲ႕အက်င့္နဲ႔ လက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။တတိယအႀကိမ္က အမ်ဳိးေတြၾကားမွာ
လက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။ တစ္ဘက္သားရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြနဲ႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ လက္ထပ္တာျဖစ္တယ္။ဒုတိယအႀကိမ္နဲ႔ တတိယအႀကိမ္လက္ထပ္တာက
ပထမအႀကိမ္နဲ႔ လံုးဝကဲြျပားတယ္။ အဲဒီလက္ထပ္ပဲြေတြမွာ ခမ္းနားတဲ့
မဂၤလာအေဆာင္အေယာင္ေတြ မပါသလို၊
သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြရဲ႕ ဆုမြန္ေကာင္းေတြမပါခဲ့ဘူး။ အခမ္းအနားမွာ ႏွစ္ဦးသားရဲ႕
နားလည္မႈပဲရွိခဲ့တယ္။တကယ္လက္ထပ္တယ္ဆိုတာက ေနာက္ဆံုးႏွစ္ႀကိမ္နဲ႔
ပိုဆိုင္ပါတယ္။အခုေခတ္ လူအမ်ားရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးက
လက္ထပ္ၿပီး ႏွစ္တိုတိုအတြင္းမွာ ကြာရွင္းၾကတယ္။ ကြာရွင္းၾကတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္
ကိုယ္လက္ထပ္ခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ထိ
အေရာက္မတြန္းပို႔ႏိုင္ခဲ့လို႔ျ

ဖစ္တယ္။အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ေရေႏြးဆူဆူက
ပိုးမႊားေတြကို သတ္ပစ္ႏိုင္သလို အခ်ိန္ျမင့္တဲ့အခ်စ္ဒီဂရီက ခ်စ္သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႔ မျပည့္စံုမႈကို
မ်က္ကြယ္ျပဳႏိုင္တယ္။ခ်စ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မျမင္ခဲ့မိတဲ့
အားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စံုမႈေတြက လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုတဲ့ မပူ၊ မေအးတဲ့
ေရထဲေရာက္သြားတဲ့အခါ အဲဒီအားနည္းခ်က္နဲ႔ မျပည့္စံုမႈေတြက ပိုးမႊားေတြလို
ျပန္ရွင္သန္လာတတ္တယ္။ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ
ဒုတိယအႀကိမ္လက္ထပ္ျခင္းကို ကိုယ္ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔အက်င့္နဲ႔လက္ထပ္မယ္၊
သူရဲ႕အားနည္းခ်က္နဲ႔ မျပည့္စံုျခင္းေတြကို
နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးမယ္၊ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ အိမ္ေထာင္ေရးက အျမစ္ပါးသြားတဲ့သစ္ပင္လို တေျဖးေျဖး
က်ံဴ႕ဝင္ေျခာက္ကပ္သြားႏိုင္တယ္။အရမ္းခ်စ္ၿပီး ယူထားၾကသူႏွစ္ဦးက
ႏွစ္တိုတိုေလးအတြင္းမွာ ကြာရွင္းၾကတာဟာလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ထပ္ျခင္းဆီ
အေရာက္မသြားႏိုင္ခဲ့လို႔ျဖစ္တယ္ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ထပ္ျခင္းထဲ
ဝင္ေရာက္ႏိုင္သူႏွစ္ဦးက "ကြာရွင္းမယ္"ဆိုတဲ့စကားကို အေျပာနည္းသြားတတ္တယ္။
သူတို႔ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ တစ္ဘက္သားရဲ႕
အက်င့္စရိုက္နဲ႔မျပည့္စံုမႈေတြကို နားလည္လက္ခံထားလို႔ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတေလ
တစ္ဘက္သားရဲ႕ ဒီလိုမျပည့္စံုမႈက
ကိုယ့္ကိုဂရုစိုက္မႈအသြင္ ေျပာင္းေစခဲ့လို႔ျဖစ္တယ္။ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ အိမ္ေထာင္ေရးက
ခ်ဳိၿမိန္ေႏြးေထြးေနၿပီး အခ်င္းခ်င္း နားလည္ခြင့္လြတ္ျခင္းေတြနဲ႔
ျပည့္ေနပါလိမ့္မယ္။အိမ္ေထာင္ေရးေႏြးေထြးတာနဲ႔
အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿမဲၿပီလို႔ ယူဆလို႔မရႏိုင္ေသးဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿမဲဖို႔
တတိယအႀကိမ္လက္ထပ္ျခင္းကို
အေရာက္တက္လွမ္းႏိုင္ရဦးမယ္။ အဲတာက တစ္ဘက္သားရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းနဲ႔
လက္ထပ္တာပဲျဖစ္တယ္။တစ္နည္းေျပာရရင္ သူ႔အေပၚထားတဲ့
ကိုယ္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ သူ႔မိဘ၊ သူ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းဆီအေရာက္
ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ဳိးမွာ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္
အသိဥာဏ္ေတြကိုေပးတယ္။ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ျခမ္းကို ကုိယ္ပဲပိုင္ဆိုင္တာ
မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ကို သူ႔မိဘ၊ သူ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြလည္း ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အိမ္ေထာင္ေရးကတည္ၿမဲၿပီး ခဲြခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာင္
မလြယ္တကူ မခဲြႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ခ်စ္ျခင္းေလာကမွာ ေယာက္်ားအမ်ားစုက
အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ယူလိုက္တာပဲလို႔ ထင္မွတ္ၾကတယ္။ အဲဒီမိန္းကေလးရဲ႕ လိုအင္နဲ႔
သူ႔ရဲ႕ေနာက္ခံဘက္ဂေရာင္းကို လ်စ္လ်ဴရွဴထားတတ္ၾကတယ္။မိန္းကေလးအမ်ားစုကလည္း အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္တာေလာက္ပဲသိခဲ့ၿပီး အဲဒီေယာက္်ားရဲ႕အက်င့္၊ စရိုက္နဲ႔
သူ႔ရဲ႕ေနာက္ခံဘက္ဂေရာင္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြနဲ႔လည္း လက္ထပ္ရမယ္ဆိုတာကို
မသိနားမလည္ခဲ့ဘူး။ဒီလိုမသိနားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ အခုေခတ္မွာ
အိမ္ေထာင္ၿပိဳကဲြသူေတြ ပိုမ်ားလာတာကို ေတြ႔ၾကရတယ္။မူရင္းေရးသားသူ-- Liu Yanmin (刘燕敏)
(ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာရဲ႕စာေတြ
တသီႀကီးဖတ္ႏိုင္ပါတယ္)ႏိုင္းႏိုင္းစေန
ဘာသာျပန္သည္။(ေယာက္်ားယူၿပီးမွ

အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္းေတြခ်ည္းပဲ ေရးေနတယ္လို႔ မေျပာပါနဲ႔ေနာ္...

အရင္တုန္းကလဲ အလိုက္သင့္သလို အလွည့္က်ေရးပါတယ္။

သတိမထားမိခဲ့ၾကလို႔ပါ..ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

 

အိမ္ေထာင္သည္ဘဝမွာ ဖိုမဆက္ဆံမႈကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္ရင္ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိတယ္ဆိုတာကို သားဖြားနဲ႔မီးယပ္ပါရဂူေတြအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕က
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပံုႏွိပ္နဲ႔ အြန္လိုင္းမီဒီယာေတြ စုေပါင္းၿပီး
အႀကံျပဳထားတဲ့အခ်က္ကို တစ္ေပါင္းတည္း စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
၁။ ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္မွာ ဖိုမဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ပါ

ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္မွာ ဖိုမဆက္ဆံမႈကို ကိုယ္ဝန္ ရွစ္လမတိုင္မီအထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးေမြးၿပီး ႏွလံုးအားနည္းတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္း လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ျပႆနာနည္းသြားေစၿပီး
ေနာက္ေလးႏွစ္အတြင္း ကြာ႐ွင္းတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
နည္းသြားေစလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂။ ငါးမိနစ္ပဲ အခ်ိန္ယူစရာလိုတယ္

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္တဲ့ ေလ့လာမႈမွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ကာမဆႏၵ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ၅ ဒသမ ၇ မိနစ္သာ အခ်ိန္ယူတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုယ့္ခင္ပြန္း စိတ္ေအးေအး
ထားႏိုင္မယ့္သတင္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီေလ့လာမႈမွာ အၾကာဆံုးက ၅၂
မိနစ္ျဖစ္ၿပီး အျမန္ဆံုးကေတာ့ ၆ စကၠန္႔ပါတဲ့။

၃။ အဲဒီကိစၥကို ကိုယ္စီဒိုင္ယာရီေရးပါ

Tex Sex Diaries စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္းဆိုရင္ စံုတြဲ ၉၈ တြဲကို လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္စီဒုိင္ယာရီေရးျခင္းအားျဖင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ပိုျဖစ္ေစတယ္လို႔
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၄။ ပံုမွန္သြားရင္ အလုပ္မွာ ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္ တိုးလာမယ္

အေမရိကန္က ဇီဝမႏုႆေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ အယ္လင္ဖစ္ရွာရဲ႕ သုေတသနအရ ဖန္တီးမႈရွိျခင္းဟာ ေမထုန္မွီဝဲမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေမထုန္မွီဝဲတဲ့အခါ အာ႐ုံေၾကာနဲ႔ ဆဲလ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့
ဒုိပါမင္းဓာတု ပစၥည္းလႈ႔ံေဆာ္မႈဟာ ျမန္ဆန္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ပုံမွန္ေမထုန္မွီဝဲသူေတြဟာ အလုပ္ခြင္မွာ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ ပိုရွိလာတယ္လို႔
ေဒါက္တာအယ္လင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၅။ ေရဓာတ္ဆံုး႐ႈံးရင္ ျပႆနာရွိတယ္

ခႏၶာကိုယ္မွာ ေရဓာတ္ျပည့္ဝတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ လိင္ဆႏၵျဖစ္ေပၚမႈ လြယ္ကူၿပီး ေရဓာတ္ဆံုး႐ႈံးတဲ့သူေတြမွာ လိင္ဆႏၵႏိုးၾကားမႈ ကေမာက္ကမျဖစ္တာ ေတြ ရွိလာမယ္လို႔ The Journal of Sexual Medicine မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၆။ အမ်ိဳးသားေတြက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူလို႔ အထင္ခံခ်င္တယ္

၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ လိင္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္မွာ ဘရာဇီးသုေတသနပညာရွင္ေတြက ဘယ္အရာက အမ်ိဳးသားေတြကို ေက်နပ္မႈအေပးဆံုးလဲလို႔ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ၁၂
ရာခိုင္ႏႈန္းက အသံၾကားရတာ၊ သာယာမႈနဲ႔ ႏိုးႂကြမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရတာေတြဟာ
လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို ေက်နပ္မႈေပးတဲ့ အရာေတြပါလို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။

၇။ အဆင္ေျပသြားေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြ

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ ကာမဆႏၵ ၿပီးေျမာက္မႈမရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၅၀၀ ကို နည္းလမ္းေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာ ပ်မ္းမွ် ၁၂ ႏွစ္ၾကာၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။
နည္းလမ္းေတြကေတာ့ လိင္အဂၤါပိုင္းဆိုင္ရာ လက္သင့္ခံမႈ၊
တစ္ကိုယ္ေရေဖ်ာ္ေျဖမႈ စတာေတြပါတဲ့။ ဒီနည္းလမ္းေတြရအၿပီးမွာ သူတို႔ေတြထဲက
၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အဆင္ေျပသြားၾကပါတယ္။

၈။ နိစၥဓူဝ ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ရင္ ကေလးရဖို႔အတြက္ အလားအလာ ပိုသြားမယ္

ကေလးလိုခ်င္တဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ေတြဟာ ေန႔စဥ္ဆိုသလို ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္လို႔ Sydney IVF က ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ဂရင္းနင္းက ဆိုပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ သုက္ပိုးေတြျဖစ္ေပၚမႈကို ၂၆
ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မမ်ိဳးဥမေႂကြမီ ခုနစ္ရက္မွာ
ေန႔စဥ္ ဆက္ဆံျခင္းဟာ အရည္အေသြး အျမင့္ဆံုးသုက္ပိုးေတြကို ျဖစ္ေပၚေစမယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။

၉။ ေယာဂေလ့က်င့္တာ ေကာင္းတယ္

ကေနဒါက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းယူသူ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လိင္ဆႏၵႏိုးၾကားမႈနဲ႔ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္မႈ ျမင့္မားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး
စိတ္အာ႐ုံ အျပည့္အဝရွိတာကလည္း ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းရဲ႕ အေရးပါတဲ့သက္ေရာက္မႈပါ။

၁၀။ ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ေရွာင္တဲ့နည္းလမ္းေတြ ႀကိဳစဥ္းစားပါ

မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရသြားမွာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကြန္ဒံုးသံုးတာအျပင္ ေဆးဆိုင္ေတြမွာ လြယ္လြယ္ကူကူဝယ္လို႔ရတဲ႔ ေသာက္ေဆးေတြကလည္း အေရးပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပဋိသေႏၶတားေဆးေတြသံုးလို႔ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တတ္တယ္ ဆိုတာ
အယူအဆမွားပါ။ ဒီေဆးေတြက ခႏၶာကိုယ္ကိုပဲ ေျပာင္းလဲသြားေစၿပီး
ပဋိသေႏၶမရေအာင္ ကာကြယ္ေပးတာပါလို႔ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္က
ဟယ္လင္ကာလာဗာရက္တိုက ဆိုပါတယ္။

Ref: Good Health.

Once upon a time, there was an island where all the feelings lived: Happiness, Sadness, Knowledge, and all of the others, including Love. One day it was announced to the feelings that the island would sink, so all constructed boats and left. Except for Love.

ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းေပၚမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ အသိပညာ စတဲ့ "ခံစားခ်က္ေတြ" အားလံုးေနထိုင္ၾကတယ္။ "အခ်စ္"လည္း အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ကၽြန္းေလး နစ္ျမဳပ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တယ္။။ "အခ်စ္"ကလဲြလို႔ က်န္သူေတြအားလံုး ေလွကေလးေတြလုပ္ၿပီး ကၽြန္းကေနခြာခဲ့ၾကတယ္။


Love was the only one who stayed. Love wanted to hold out until the last possible moment. When the island had almost sunk, Love decided to ask for help.

ကၽြန္းေပၚမွာ "အခ်စ္"တစ္ေယာက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ ႀကံ့ႀကံ့ခံဖို႔ သူေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ကၽြန္းလံုးဝနစ္ျမဳပ္ခါနီးမွ အကူအညီယူဖို႔ သူဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။


Richness was passing by Love in a grand boat. Love said, "Richness, can you take me with you?"

"ၾကြယ္ဝျခင္း"က အခ်စ္ေဘးနား ေလွႀကီးတစ္စင္းနဲ႔ ျဖတ္ေလွာ္သြားတယ္။

"ၾကြယ္ၾကြယ္ေရ... ငါ့ကိုေခၚသြားႏိုင္မလား?" အခ်စ္ကေျပာတယ္။


Richness answered, "No, I can't. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place here for you."

"ဟင့္အင္း... ငါ့ေလွေပၚမွာ ရတနာဥစၥာေတြ အျပည့္ပဲ။ နင့္အတြက္ ေနရာမရွိဘူး" ၾကြယ္ဝျခင္းက ေျဖတယ္။


Love decided to ask Vanity who was also passing by in a beautiful vessel. "Vanity, please help me!"

"ၾကြားဝါျခင္း"က ေလွလွလွေလးစီးၿပီး အခ်စ္ေဘးနား ျဖတ္ေလွာ္သြားတယ္။

"အၾကြားေရ... ငါ့ကိုကူပါဦး!" အခ်စ္ကေျပာတယ္။


"I can't help you, Love. You are all wet and might damage my boat," Vanity answered.

"မကူႏိုင္ဘူး အခ်စ္ရယ္... နင့္တစ္ကိုယ္လံုး ရဲြရဲြစိုေနတာ ငါ့ေလွညစ္ပတ္သြားမွာေပါ့" ၾကြားဝါျခင္းက ေျဖတယ္။


Sadness was close by so Love asked, "Sadness, let me go with you."

"နာက်င္ျခင္း" ရဲ႕ေလွ အနားကပ္ေတာ့ အခ်စ္က "က်င္က်င္ေရ... ငါ့ကိုေခၚသြားပါ" လို႔ဆိုတယ္။


"Oh . . . Love, I am so sad that I need to be by myself!"

"အိုး..ခ်စ္... ငါအရမ္းဝမ္းနည္းေနတယ္။ ငါတစ္ေယာက္ထဲပဲ ေနခ်င္တယ္"


Happiness passed by Love, too, but she was so happy that she did not even hear when Love called her.

အခ်စ္ေဘးနား "ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း"ျဖတ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူသိပ္ေပ်ာ္ေနလို႔ အခ်စ္ရဲ႕ေခၚသံကို သူမၾကားလိုက္ဘူး။


Suddenly, there was a voice, "Come, Love, I will take you." It was an elder. So blessed and overjoyed, Love even forgot to ask the elder where they were going. When they arrived at dry land, the elder went her own way. Realizing how much was owed the elder,

ရုတ္တရက္ အသံတစ္သံကို ၾကားလိုက္တယ္။ အသံက လူႀကီးပိုင္းကျဖစ္တယ္။

"လာ အခ်စ္ နင့္ကိုငါေခၚသြားမယ္"

အခ်စ္ အရမ္းေပ်ာ္သြားမိတယ္။ သူတို႔ ဘယ္သြားၾကမလဲဆိုတာကို ေမးဖို႔ေမ့ေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ္သြားတယ္။ ကမ္းစပ္တစ္ခုဆီေရာက္ေတာ့ လူႀကီးက သူလမ္းသူသြားလိုက္တယ္။ သူ႔ကို လူႀကီးေတာ္ေတာ္ကူညီလိုက္မွန္း အခ်စ္ နားလည္လိုက္တယ္။


Love asked Knowledge, another elder, "Who Helped me?"

အဲဒီလိုနဲ႔ ေနာက္အႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ "အသိပညာ" ကို အခ်စ္ကေမးတယ္။

"အခ်စ္ကို ဘယ္သူကူညီလိုက္တာလဲ?"


"It was Time," Knowledge answered.

"အခ်ိန္က ကူညီလိုက္တာ" အသိပညာက ေျဖတယ္။


"Time?" asked Love. "But why did Time help me?"

"အခ်ိန္! အခ်ိန္က ဘာျဖစ္လို႔ အခ်စ္ကို ကူညီရတာလဲ?" အခ်စ္ေမးျပန္တယ္။


Knowledge smiled with deep wisdom and answered, "Because only Time is capable of understanding how valuable Love is."

"အခ်ိန္ကမွ အခ်စ္ရဲ႕တန္ဖိုးကို နားလည္လို႔ပါ" အသိပညာက နက္နဲတဲ့ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ၿပံဳးရင္းေျဖတယ္။


***တျခားသူေတြ ဘာသာျပန္ထားတာကို ဖတ္ဖူးမွာပါ။ ဖတ္ရတာ ၾကည္ႏူးစရာေလးမို႔ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးျဖစ္ေအာင္ ထပ္ဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။


လင္မယားႏွစ္ေယာက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး ၁၁ ႏွစ္ၾကာမွ သားေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္သတဲ့။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတဲ့ ေမာင္ႏွံစံုျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္သက္ၾကာမွ ရတဲ့ကေလးဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခ်စ္ၾကတာေပါ့။

ဒီလိုနဲ႔ ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္သားအရြယ္ေရာက္တဲ့မနက္ခင္းတစ္ခုမွာ ခင္ပြန္းသည္ဟာ ေဆးပုလင္းတစ္လံုး အဖံုးပြင့္ေနတာ ျမင္သတဲ့။ အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီမို႔ ေဆးပုလင္းအဖံုးျပန္ပိတ္ၿပီး ဗီရိုထဲထည့္ထားဖို႔ သူ႕ဇနီးကို အတန္တန္ေျပာခဲ့တယ္။ဇနီးသည္ကလည္း ခ်က္ေရး၊ျပဳတ္ေရးကိစၥထဲ စိတ္စြဲေနေတာ့ ေဆးပုလင္းကိစၥ လံုး၀ေမ့ေလ်ာ့ေနသတဲ့။

ကေလးငယ္က ေဆးပုလင္းကိုျမင္ေတာ့ ယူၿပီးကစားတယ္။ ေရာင္စံုေဆးေတာင့္ေလးေတြဟာ ကေလးအတြက္ေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေပါ့။ ေဆးေတာင့္ေတြ အကုန္လံုး ကေလးက ပါးစပ္ထဲ မ်ဳိခ်ပစ္လုိက္တယ္။ အဲဒီေဆးဟာ လူႀကီးေတြအတြက္ေတာင္မွ ေသာက္ရမယ့္ အတိုင္းအဆထက္ပိုရင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္တယ္။
ကေလးငယ္ မူးေမ့လဲသြားတာေတြ႕ေတာ့ ကေလးအေမဟာ ကေလးကို ခ်က္ခ်င္းေဆး႐ံုပို႔တယ္။ အဲဒီေဆး႐ံုမွာပဲ ကေလးငယ္ေသဆံုးသြားတယ္။
ကေလးဆံုးၿပီဆိုေတာ့ ကေလးအေမလည္း မူးေမ့ၿပီး သတိလစ္သြားတာေပါ့။ သူ႕ေယာက္်ားကုိ ဘယ္လိုမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရမလဲဆိုၿပီး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈလည္း ျဖစ္ေနတာေပါ့။

စိတ္ေတြ ကေယာက္ကယက္ျဖစ္သြားတဲ့ေယာက္်ား ေဆး႐ံုကိုေရာက္လာေတာ့ ကေလးရဲ႕အေလာင္းကိုေတြ႕တယ္။ သူ႔မိန္းမရဲ႕မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေယာက္်ားက စကားေျခာက္လံုးပဲေျပာတယ္။ အဲဒီစကားေျခာက္လံုးက ဘာျဖစ္မယ္ထင္လဲ Huh?

ခင္ပြန္းသည္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားေျခာက္လံုးကေတာ့ မင္းကို ကိုယ္သိပ္ခ်စ္တယ္တဲ့။
ေသသြားတဲ့ကေလးဟာ ဘယ္လိုမွ ျပန္ရွင္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေဆးပုလင္းကို မသိမ္းရေကာင္းလား ဘာလား ညာလား အမွားေထာက္ေနလို႔လဲ အက်ဳိးမထူးဘူး။ မိခင္အတြက္လည္း သားတစ္ေယာက္ ဆံုး႐ံႈးရတာပါပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသမီးအတြက္ လိုအပ္ေနတာက ဂ႐ုဏာနဲ႔ ႏွစ္သိမ့္မႈပါ။ ဒါကို ခင္ပြန္းသည္က ေပးလိုက္သတဲ့။

တစ္ခါတေလမွာ ျပႆနာေတြ႕ရင္ ဘယ္သူ႕မွာ တာ၀န္ရွိသလဲ။ ဘယ္သူ႕ကိုအျပစ္တင္ရမွာလဲ ဆိုတာပဲ အရင္ရွာေလ့ရွိတယ္။ ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ရသူတိုင္း ေႏြးေထြးတဲ့ ေထာက္ကူေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနၾကတယ္။ ကိုယ္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသူေတြကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘဲ အလြယ္တကူ အျပစ္တင္လိုက္ၾကတယ္။
လူ႕ဘ၀မွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျပႆနာ၊ အခက္အခဲ၊ အဆင္မေျပမႈေပါင္းစံု ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ မနာလို၀န္တိုမႈ၊ ေစတနာနည္းမႈေတြကို ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ျခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလုိက္မလဲ။

အခ်စ္ဆံုးကို နားလည္ပါ

 

 

ခင္ပြန္း

 

 

တစ္ခါတေလမွာ သူဟာ ကေလးဆိုးႀကီးနဲ႔ တူတတ္တယ္။

        

ရံုးဝတ္စံုကို ခြ်တ္ၿပီးေနာက္ သူ႔ပံုစံကို တစ္မ်ဳိးေျပာင္းခြင့္ေပးလိုက္ပါ

 

သြားတိုက္ေဆးဗူးကို လံုေအာင္မပိတ္တတ္တဲ့ သူ႔ကို ေဗြမယူပါနဲ႔။

 

သြယ္ဝိုက္ျပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးမွ ကုိယ့္ေမြးေန႔ကို

 

မွတ္မိတတ္တဲ့သူ႔ကို ခြင့္လြတ္နားလည္ေပးပါ။

 

တကယ္ေတာ့... သန္မာထြားႀကိဳင္းတဲ့ သူ႔ခႏၶာေအာက္က အသဲႏွလံုးတစ္စံုဟာ

 

ကိုယ့္ဆီက ခြင့္လြတ္နားလည္မႈ နည္းနည္းနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို လိုအပ္ေနပါတယ္။

 

 

ဇနီး

 

 

သူ႔ဆီမွာ ကိုယ္ေတာင္းဆိုတဲ့အရာေတြက ကိုယ့္မိခင္ဆီ

 

ကိုယ္ေတာင္းဆိုတဲ့အရာလို သဘာဝက်ပါသလား?

 

တစ္ျခားက႑ကေန ပါဝင္ၾကည့္ပါ။

 

တစ္ခါတေလ ကေလးႏို႔ပုလင္းကို ကိုင္ၾကည့္ပါ။

 

တစ္ခါတေလ မီးဖိုေခ်ာင္ဝင္ၾကည့္ပါ။

 

လိုအပ္တဲ့ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားအျပင္ ဂရုစိုက္မႈ၊ နားလည္မႈနဲ႔

 

ခ်ဳိၿမိန္တဲ့ စကားေတြ သူ႔ကိုနည္းနည္း ပိုေပးလိုက္ပါ။

 

 

သားသမီး

 

 

ေသးငယ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕လက္ေတြ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ

 

 ဘယ္လိုလက္ဖဝါးႀကီးမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္မလဲ?

 

ရီပို႔ကတ္ေပၚက အမွတ္ေတြကို သူ႔ဆီက ကိုယ္ေတာင္းဆိုသလို

 

ပတ္ဝန္းက်င္၊ သဘာဝတရားေတြကို သူခံစားတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။

 

စိတ္ဓာတ္ေတြ သန္မာႀကံ့ခိုင္ေအာင္ သင္ေပးသလို ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့

 

ႏွလုံးသားတစ္စံု ရွိသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါ။

 

သူ  ႀကီးျပင္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ လမ္းညႊန္ဆံုးမသူအျဖစ္ အေဖာ္ျပဳေပးပါ။

 

 

မိဘ

 

 

အခ်ိန္မီေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ တန္ဖိုးထားပါ။

 

ကိုယ့္သားသမီးေတြရဲ႕ ငိုသံက ကိုယ့္မိဘေတြရဲ႕

 

သက္ျပင္းခ်သံထက္ ပိုၾကင္နာမႈရခဲ့ပါတယ္။

 

သားသမီးေတြ ေက်ာင္းလြတ္တဲ့အခ်ိန္ကို ကိုယ္မေမ့ေပမယ့္

 

ကိုယ္အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို ေမွ်ာ္ေနတတ္တဲ့ မိဘေတြရဲ႕

 

ဂရုစိုက္မႈကိုေတာ့ ကိုယ္လွ်စ္လွ်ဴရွဴမိတတ္တယ္။

 

ေလာဘရမၼက္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို ဥစၥာပစၥည္းေတြက မျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ပါဘူး။

 

အေရးႀကီးတာက မိဘေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြ နည္းနည္းပိုေပးဖို႔ပါပဲ။

 

 

ေမာင္ႏွမ

 

 

stand by me ကိုယ့္ဖက္မွာပဲ သူရွိေနခဲ့တယ္။

 

အေဖက အစ္ကို႔ကို ပိုအလိုလိုက္တယ္လို႔ ထင္ခဲ့တယ္။

 

အေမက ညီမေလးကို ပိုခ်စ္တယ္လို႔ ထင္ခဲ့တယ္။

 

တကယ္ေတာ့... လက္ဖဝါးခ်င္းပါပဲ၊ ေသြးရင္းေတြပါပဲ

 

ကိုယ္လိုအပ္ခ်ိန္မွာ သူတို႔က ကိုယ္ဖက္မွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

 

 

ခ်စ္သူ

 

 

အခ်စ္က တစ္လမ္းသြားမဟုတ္ပါဘူး။ ေရာင္ျပန္ဟပ္တတ္ပါတယ္။

 

ကိုယ္ေပးဆပ္သေလာက္ ျပန္ရတာပါပဲ။

 

စိတ္ဆိုးခ်ိန္မွာ သူ(သူမ)ရဲ႕ ေကာင္းကြက္ကို ရွာၾကည့္ပါ။

 

မေက်နပ္ခ်ိန္မွာ သူ(သူမ)ရဲ႕ အနစ္နာခံခဲ့တာကို သတိရပါ။

 

ေအးစက္ခ်ိန္မွာ သူ(သူမ)ရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈကို အမွတ္ရပါ။

 

ေပးဆပ္ျခင္းကို ႏွစ္ေယာက္စလံုးနားလည္ခဲ့ရင္ အခ်စ္က ထာဝရတည္တံ့ပါတယ္။

 

ႏွလံုးသားခ်င္းထပ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္အတူ ခ်စ္ဖို႔ရာ မလြယ္ကူပါဘူး။

 

            လမ္းခဲြတဲ့စကားကို လြယ္လြယ္ကူကူ မေျပာလိုက္ပါနဲ႔.....

ေမာင္သူရ(ခရမ္းေျမ) ရဲ႕ အေတြးပံုရိပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


မင္းရင္ဘတ္ထဲမွာ ထည္႕ထားဖို႔႔....


၁) ငါတို႔ၾကားမွာ ေျခလွမ္း ၁ဝဝဝ ကြာေဝးခဲ့ရင္
ငါ့ဖက္ကို နင္ေျခတစ္လွမ္း စလွမ္းပါ
က်န္တဲ့ ၉၉၉လွမ္းနဲ႔ နင့္ဖက္ကို ငါလွမ္းခဲ့ပါ့မယ္။

၂) ေမတၱာစစ္ကို ေပးမွ ေမတၱာစစ္ကို ျပန္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ နာက်င္မႈေတာ့ ရွိမွာပဲ။
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကားမွာ အကြာအေဝးတစ္ခု ခ်န္ထားရင္
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရာေရာက္ေပမယ့္ အထီးက်န္မႈကိုေတာ့ ခံစားရမွာပဲ။

၃) တစ္ခါတေလမွာ တစ္ဖက္လူက ကိုယ့္ကိုယ္ ဂရုမစိုက္၊ အေလးမထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကိုယ္ဖက္က လိုခ်င္တာေတြ မ်ားသြားလို႔ပါ။

၄) Believe ဆိုတဲ့ စကားလံုးၾကားမွာေတာင္ lie ဆိုတဲ့ စာလံုးကို ဝွက္ထားေသးတယ္။

၅) ၁ဝဝ% ျပည့္တဲ့ ၾကင္ေဖာ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။
၅ဝ% ရွိတဲ့ လူႏွစ္ဦးေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဘဝပဲ ရွိပါတယ္။

၆) ကိုယ္နဲ႔အတူ ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ဖို႔ က်န္ရစ္ခဲ့သူသာလွ်င္
ကိုယ့္ကိုအမွန္တကယ္ ခ်စ္တဲ့သူျဖစ္တယ္။

၇) ကိုယ္စိတ္ညစ္လို႔ သူေပ်ာ္ရင္ အဲဒါ ရန္သူတဲ့။
ကိုယ္ေပ်ာ္လို႔ သူေပ်ာ္ရင္ အဲဒါ သူငယ္ခ်င္းတဲ့။
ကိုယ္စိတ္ညစ္လို႔ သူစိတ္ညစ္ရင္ အဲဒီလူေတြကို ကိုယ့္ရင္ဘတ္ထဲမွာ ထာဝရ
သိမ္းထားလိုက္ပါ။

၈) ေအးစက္တယ္၊ ဥေပကၡာျပဳတယ္ဆိုတာ တစ္ခါတေလမွာေတာ့ ရက္စက္တယ္လို႔
ထင္မထားရဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မထိခိုက္ဖို႔ ကာကြယ္တဲ့ပစၥည္းလို႔
မွတ္ယူထားရမယ္။

၉) တကယ့္သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ အတူရွိေနျပီး ေျပာမကုန္တဲ့ စကားေတြနဲ႔
ေဖာင္ဖဲြ႔ေနသူကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။ တကယ့္သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ အတူရွိေနျပီး
စကားေတြမေျပာလည္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္ေနသူကို ဆိုလိုပါတယ္။

၁ဝ) တကယ့္သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ကိုယ့္အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အေျခအေနကို သိနားလည္
ျပီးသည့္တိုင္ ကိုယ့္ကို ဆက္လက္ႏွစ္သက္ ေနသူျဖစ္တယ္။