လြမ္းရသည္...................အေမအိမ္သုိ့

ရာသီေတြေျပာင္းႏွ္ေတြေျပာင္းျပီ

ေမြးရပ္ေျမဆီ      အလည္တစ္ေခါက္

ေရာက္လုိလွသည္

သုိေသာ္..... ငါကား

ျပည္ခ်စ္သားမုိ့

တာဝန္ထမ္းေဆာင္စည္းကမ္းေဘာင္ၾကား

မလပ္အား၍ ေမွ်ာ္မွန္းလွ်က္သာ

လြမ္းရသည္ အေမအိမ္သုိ့

 

                                                                                         ကုိသူ