မေအာင္ျမင္ျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(၄၅)ခ်က္....

မေအာင္ျမင္ျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(၄၅)ခ်က္....

၁။ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိျခင္း၂။မ်ိဳးရိုးလိုက္ျပီး ေမြးရာပါ ကိုယ္အဂၤ ါမ်ားမတင့္တယ္မဖြယ္မရာရွိျခင္း။၃။ အျခားသူမ်ား၏အေရးအခင္းမ်ားတြင္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တတ္ေသာထူးဆန္းသည့္အက်င့္ရွွိျခင္း။၄။မိမိအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္မွဴ႕ မရွိျခင္း။၅။ကိုယ္တိုင္စည္းကမ္းေသ၀ပ္မွဴ႕ မရွိျခင္း။၆။ မိမိ၏ တိုးတက္ေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အေရးမစိုက္ျခင္း၊ စိတ္ ၀င္စားမွဴ႕ မထားျခင္း ။၇။ အလယ္ အလတ္ တန္းစား အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေရာက္ရွိရန္ မွန္းဆေသာ ၾကီးျမင့္စိတ္မရွိျခင္း။၈။က်န္းမာေရးကိုအေလးမထား၊ဂရုမစိုက္ျခင္း။၉။ငယ္စဥ္ဘ၀ကပတ္၀န္းက်င္၏မေကာင္းမွဴ႕အရွိန္အ၀ါမ်ားရိုက္ခတ္မွဴ႕ဒဏ္ခံခဲ့ရျခင္း။၁၀။စတင္ထားေသာအလုပ္ကိစၥကိုျပီးဆံုးသည္အထိလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာဇြဲမရွိျခင္း။၁၁။အဖ်က္စိတ္ထားမ်ားလက္ခံက်င့္သံုးေနျခင္း။၁၂။စိတ္ထိခိုက္လွဴပ္ရွားမွဴ႕မ်ားအေပၚထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမွဴ႕မျပဳႏိုင္ျခင္း။၁၃။မိမိကဘာမွ်မေပးပဲႏွင့္သူတပါးထံမွရယူလိုေသာဆႏၵထားရွိျခင္း။၁၄။ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းႏွင့္အရာရာကိုတိက်မွဴ႕မရွိျခင္း။၁၅။တစ္စံုတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ထို႕ထက္မ်ားမ်ားကိုျဖစ္ေစမလုပ္ရဲမကိုင္ရဲဘဲအျမဲေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ရွိေနျခင္း။၇မ်ိဳး၇ွိသည္။(က)ဆင္းရဲပင္ပမ္းမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။(ခ)ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံရမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း(ဂ)မက်န္းမမာျဖစ္မည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။(ဃ)ခ်စ္ခင္မွဴ႕မ်ားပ်က္ျပားမည္၊ခ်စ္ခင္သူမ်ားဆံုးရွံဳးမည္းကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။(င)အသက္ၾကီးရင့္အိုမင္းမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။(စ)လြတ္လပ္ခြင့္ဆံုးရွံဳးမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။(ဆ)ေသရမည္ကိုကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။၁၆။အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္အိမ္ေထာင္ဖက္အေရြးမွားျခင္း။၁၇။ အလုပ္အကိုင္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသူ အေရြးမွားျခင္း။၁၈။ မေတာ္ တဆ ျဖစ္မလားဟု ေတြးေတာ စိုးရိမ္မွဴ႕ လြန္ကဲျခင္း။၁၉။ အလုပ္ အကိုင္၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳ မွဴ႕ အေရြးမွားျခင္း။၂၀။ မိမိ၏ အခိ်န္ႏွင့္ အားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားမွဴ႕ ျဖစ္ေစျခင္း၊ စိတ္အာရံု စူးစိုက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ အားမထုတ္ျခင္း။၂၁။ ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြကို စာရင္းဇယား စီမံခ်က္ မထားျခင္း၊ မဆင္မျခင္ မထိမ္းခ်ဳပ္ပဲ သံုးစြဲျခင္း။၂၂။ မိမိကုိယ္ပိုင္ အခ်ိန္ကို စာရင္းဇယားဆြဲ၍ မွန္ကန္ အက်ိဳးရွိစြာ မသံုးတတ္ျခင္း။၂၃။ စိတ္၀င္စားမွဴ႕၊စိတ္အားထက္သန္မွဴ႕တို႕အေပၚ ထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမွဴ႕ မျပဳျခင္း။၂၄။ စိတ္ရွည္ သီးခံႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း။၂၅။ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မွ်တ မွန္ကန္မွဴ႕ မရွိျခင္း၊ သဟ ဇာတ စိတ္ႏွင့္ မပူးေပါင္းျခင္း။၂၆။ ရသင့္ ရထိုက္သည္ကို အေျခမခံ အေၾကာင္းမျပဳ ၊ ထိုက္သင့္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမွဴ႕ မပါပဲ တန္ခိုး၊ အာဏာ၊ ၾကြယ္၀မွဴ႕မ်ား လိုခ်င္တပ္မက္ေမာလြန္းျခင္း။ ( တန္ရာတန္ရာ မမွန္းပဲ အေခ်ာင္လိုခ်င္လြန္း၊ ေလာဘၾကီးလြန္းျခင္း)၂၇။ သစၥာ မရွိ၊ သစၥာတရား မဲ့ျခင္း။၂၈။ မာနၾကီး ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း ၊ ၀ါၾကြားအထင္ၾကီးျခင္းမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမွဴ႕ မျပဳႏိုင္ျခင္း။၂၉။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္လြန္း၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္း စိတ္ၾကီးျခင္း။၃၀။ မိမိသိျပီးသား အမွန္တရားအေပၚ အေျခမခံပဲ၊ ၀င္ေရာက္စပ္စု အၾကံေပးျခင္း။( မိမိ အမွန္တကယ္ မသိေသာ ကိစၥမ်ားကို ၀င္ေရာက္ စပ္စု အၾကံေပးျခင္း)၃၁။ ျဖစ္ႏိုင္ရာ ျဖစ္တန္ရာကို မၾကံစည္ မၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္း။၃၂။ အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၾကီးျမင့္စိတ္ မဖြဲ႕ျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။ (အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတ ရွိသူမ်ားကို အားက်စိတ္၊ အတူပူးပါင္းလုပ္ကိုင္ လိုစိတ္ မရွိျခင္း၊ မပူးေပါင္းျခင္း)၃၃။ အနႏၱ ဥာဏ္ပညာရွင္ ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ မျပဳ၊ ဥာဏ္ေတာ္ ရွင္၏ အင္အာကို မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ရယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳျခင္း။ (ပညာရွိကို မမွီ၀ဲ မဆည္းကပ္ျခင္း)၃၄။ ညစ္ညမ္း-ရိုင္းစိုင္း- ဆိုးသြမ္းေသာ စကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္း။၃၅။ စဥ္းစား ဆင္ျခင္မွဴ႕ မျပဳပဲ စကားေျပာဆိုျခင္း ၊ စကားမ်ားလြန္းျခင္း။၃၆။ သူတပါးပိုင္ ပစၥည္းမ်ား တပ္မက္ေမာျခင္း။၃၇။ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း ၊ဖင့္ႏႊဲေလးကန္မွဴ႕ အက်င့္ရွိျခင္း ။၃၈။ အေၾကာင္း တစ္စံု တစ္ရာ မရွိဘဲ သူတပါး မေကာင္းသတင္း မ မွန္ မကန္ လုပ္ၾကံ ေျပာဆိုျခင္း။၃၉။ စိတ္တန္ခိုး အင္အားမ်ားႏွင့္ စိတ္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို နားမလည္ျခင္း၊ မလုပ္ေဆာင္တတ္္ျခင္း။၄၀။ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိ၍ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ တီထြင္ လုပ္ကိုင္မွဴ႕ မျပဳ တတ္ျခင္း။၄၁။ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိ၍ မိမိကိုယ္ ကို အားထားယံုၾကည္စိတ္ မရွိျခင္း။၄၂။ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ ၊ ခင္မင္ဖြယ္ရာ၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ရုပ္အဆင္း အဂၤ ါ မရွိျခင္း။၄၃။ လာလတၱံ႕ေသာ အခ်ိန္ကာလအေပၚ မိမိ အေပါက္းအသင္း ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိ ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားအေပၚ ယံုၾကည္မွဴ႕ မရွိျခင္း။၄၄။ ထိမ္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမွဴ႕ မပါပဲ ၾကံစည္ျခင္း၊ မိမိစိတ္တန္ခိုး အင္အား ကို တိုးတက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ျခင္း။အဆင္ေျပရာမ်ားကို မွတ္သား၊ ေရွာင္ရွား၊ သတိျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ။