နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

- ပညာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္သည္ ........................... ဘုရားသခင္

Greatest knowledge ................... ........... God

-

အေကာင္းမြန္ဆံုး ေန႔ထူးေန႔ျမတ္သည္........... ယေန႔
The best day ..............................

. ....... Today

-

အႀကီးမားဆံုး အမွားသည္ ......................... လက္ေလွ်ာ႔လိုက္ျခင္း

The greatest mistake ............................ Giving up

-

အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္သည္ .................. ခြင္႔လႊတ္ျခင္း
Best gift ..................................... .........Forgiveness


-

အႀကီးမားဆံုးေသာ ပ်က္ဆီးမႈကို ေပးတာ ...... စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း
The most destructive habit ........ ........... Worry

-

အျမင္႔မားဆံုး ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ........... ေပးကမ္းျခင္း
The greatest joy ................. ................ Giving

-

အဆိုးဆံုးေသာ ဆံုးရံႈးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းသည္ ...... မ်က္စိစံုမိွတ္
ယံုၾကည္ျခင္း

The most endangered species ........ ................... Dedicated
leaders


-

အထူးျခားဆံုးေသာ သဘာ၀ စြမ္းပကားသည္ ... ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳမႈ
Our greatest natural resource ........ .. .... Our youth

-

အေကာင္းဆံုးေသာ အားေဆးမွာ ................. အားေပးစကား
The greatest “shot in the arm” ...... ......... Encouragement

-

ျပႆနာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚတဲ့ အႀကီးမားဆံုး အရာမွာ .......... ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

The greatest problem to overcome ........... ............. Fear

-

အစြမ္းထက္ဆံုး အိပ္ေဆးသည္ ................... စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ
The most effective sleeping pill .............. Peace of mind

-

နာက်င္မႈမ်ားကို က်ဆင္းေစသည္႔ ................. ခြင္႔လြတ္ျခင္း
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ

The most crippling disease ...................... Excuses

-

ဘ၀တြင္ ခြန္အား အႀကီးမားဆံုး သည္ .......... ေမတၱာတရား
The most powerful force in life ........ ...... Love

-

အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ပ်က္စီးေစတာ ...... အတင္း၊ အဖ်င္း စကား

The most destructive pariah ................. ........... Gossip


-

အေကာင္းဆံုး ကြန္ပ်ဴတာသည္ .................. လူသားတို႔၏ ဦးေနာက္

The most incredible computer ............... The human brain

-

မရွိလို႔ မျဖစ္တဲ့အရာ ................................. ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္

The worst thing to be without ................ Hope

-

အျပင္းထန္ဆံုးေသာ လက္နက္ ..................... လွ်ာ
The deadliest weapon ............................ The tongue

-

တန္ဖိုးအရွိဆံုး စကားႏွစ္လံုးမွာ ..................... ငါ ကြ
The two most powerful words ....... ......... Can do

-

အထူးျခား အဖိုးတန္ဆံုးအရာမွာ .................. ယံုၾကည္မႈ
The greatest asset .......................... ...... Faith

-

တန္ဖိုးအမဲ႔ဆံုး ခံစားမႈ ................. မိမိကုိယ္ကို
သနားျခင္း

The most worthless emotion .......... ......... Self-pity

-

အဆိုးရြားဆံုးေသာ ဆံုးရႈံးနိုင္မႈသည္ .................. မိမိကိုယ္ကိုယ္
ေလးစာမႈ

The worst thing you can lose .......... ....... Self-respect

-

ေက်နပ္စရာအေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ....... ကူညီေပးျခင္း
The most satisfying work ................. ........ Helping others


-

အဆိုးရြားဆံုး ကိုယ္က်င္႔တရား ....................... တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း

The ugliest personality trait .............. ....... Selfishness

-

အလွပဆံုးေသာ အေဆာင္အေယာင္မွာ ........... အၿပံဳး
The most beautiful attire ................ ......... A smile!

-

ေအာင္ပြဲရရန္ အဓိက လုိအပ္မႈ ....................... ရိုးသားေျဖာင္႔မတ္္ျခင္း

The most prized possession ...................... Integrity

-

အႀကီးမားဆံုးေသာ ..................................... အတၱမာန ဆံုးရႈံးမႈကို ေပးသည္႔ အတားအဆီး

Greatest stumbling block .......................... Egotism

-

ကူးစက္မႈ အျမန္ဆံုးေသာ စိတ္ ...................... စိတ္အားထက္သန္မႈ

The most contagious spirit ...................... Enthusiasm

-

အစြမ္းထက္ဆံုးေသာ ................................... ေမတၱာပို႔ျခင္း
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ကိုခိုင္ၿမဲေစတာ