တင္းမာေနတဲ့ႏွလုံးသားပုိင္ရွင္

ဘယ္ေတာ့မွမနစ္ျမဳပ္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့

တုိက္တန္းနစ္သေဘာၤၾကီး

နစ္ျမဳပ္ခဲ့ဖူးျပီ

ဘယ္ေတာ့မွမျပဳိႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့

ဘာလင္တံတုိင္းၾကီး

ျပဳိခဲ့ရျပီ

ဘယ္ေတာ့မွမရူံးႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့

မုိက္တန္စန္တစ္ေယာက္

အလဲထုိးခံလုိက္ရတယ္

လက္တစ္စုပ္စာေလာက္ရွိတဲ့

မင္းရဲ့အသဲႏွလုံးကေတာ့

အခုတင္းမာဆဲပါလားကြာ