ကြန္ပ်ဴတာ

pm;yGJwifuGefysLwmwpfvHk;r0,f,lrD
BudKwifavUvmxm;oifUonfU
uGefysLwmwpfvHk;\ tajccHtcsuftvufrsm;
ESifU
0,f,lvdkolrS
jyefvnfar;jref;oifUonfUar;cGef;rsm;
&JxGef;0if;
&nf&G,fcsuf
pma&;olonf uGefysLwma&mif;0,fa&; ukrÜPDwpfck jzpfonfh
Nawarat Computer rS Managing Director OD;&JxGef;0if; jzpfygonf/
uGefysLwma&mif;onfhtcgwGif awGUBuHK&aom tcuf tcJwpfckrSm
oHk;pGJvdkol^0,f,lvdkol tcsdKUrSm uGefysLwmESifhygwfoufí odem;
vnfrI tawmftoifh vdktyfvsuf&Sdygonf/
uGefysLwmjzifh tdrfwGifpm&if;jyKpkjcif;? pmpDpm½dkufjcif;? 'DZdkif;
a&;qGJjcif;? E-mail, Internet toHk;jyKjcif; azsmfajza&;tjzpf Game
upm;jcif;? oDcsif;? ½kyf&SifMunfhjcif;pojzifh uGefysLwmwpfvHk;tm;
aumif;pGmtoHk;csEdkifonfjzpf&m rdbjynfolrsm; ausmif;om;^olrsm;
taejzifU ynma&;twGufjzpfap? vkyfief;oHk;twGufjzpfap 0,f,l
toHk;jyK&ef vdktyfcsuf&Sdvmygonf/
uGefysLwm wpfvHk;0,f,l&ef pOf;pm;onfhtcg rdrdESifh cifrif
&if;ESD;aom Computer qdkifrsm;? ,HkMunftm;xm;avmufaom
uGefysLwmukrÜPDBuD;rsm;wGif 0,f,lMuovdk uGefysLwmtaMumif;
em;vnfwwfuRrf;onfh todrdwfaqGudk ac:,lí0,f,lonfvnf;
&Sdygonf/
rnfodkY 0,f,lonfjzpfap 0,f,loludk,fwdkifrS uGefysLwmESifh
ygwfoufaom tajccHtcsuftvufrsm;udk ukd,fwdkifod&Sdem;vnf
&efvdktyfNyD; 0,f,lwwfjcif;onfomvQif taumif;qHk;jzpfygonf/
xdkYaMumifh r0,f,lrD tcsdefydkif;umvtwGif; uGefysLwm
tajccHtcsuftvufrsm;tm; tvG,fwulzwf½I em;vnfvG,fap
aomta&;tom;jzifh þpmtkyftm; a&;om;xkwfa0vdkuf&ygonf/
rmwdum
- uGefysLwmwpfvHk;wGif yg0ifaomtpdwftydkif;rsm; 1
- Processor or Central Processing Unit (CPU) 2
- 0,f,lvdkolrS ar;jref;oihfonfhtcsuf 6
- Motherboard 7
- 0,f,lvdkolrS ar;jref;oihfonfhtcsuf 9
- Memory 11
- 0,f,lvdkolrS ar;jref;oihfonfhtcsuf 13
- Hard Disk 13
- 0,f,lvdkolrS ar;jref;oihfonfhtcsuf 15
- Floppy Drive 15
- Video Graphic Card 16
- 0,f,lvdkolrS ar;jref;oihfonfhtcsuf 18
- Keyboard 18
- Mouse & Pad 19
- Casing 20
- 0,f,lvdkolrS ar;jref;oihfonfhtcsuf 21
- Monitor 21
- uGefysLwm0,fpOf ta&;BuD;tcsuftvuftESpfcsKyf 22
- 1 -
uGefysLwmwpfvHk;wGifyg0ifaomtpdwftydkif;rsm;
uGefysLwmwpfvHk;wGif tajccHtm;jzihf atmufyg tpdwf
tydkif;rsm; yg0ifygonf/
(1) Processor or Central Processing Unit (CPU)
(2) Motherboard
(3) Memory
(4) Hard Disk
(5) Floppy Drive
(6) Video Graphic Card
(7) Keyboard
(8) Mouse & Pad
(9) Casing
(10) Monitor wdkY yg0ifonf/
txufyg tcsuftvufrsm;tjyif Multimedia oHk;pGJEdkif&ef
twGuf CD-ROM Drive, DVD-ROM Drive, CD-RW Drive
(R= Read / W= write), COMBO Drive (CD, DVD, CD-RW),
DVD RW Drive (DVD Read / Write), Sound Card, Speaker
xyfrHwyfqifEdkifygonf/
- 2 -
(1) Central Processing Unit (CPU)
uGefysLwmwpfvHk;\ ta&;tBuD;qHk;t"du tpdwftydkif;
jzpfonfh CPU tm; Motherboard ay:wGif wyfqif&ygonf/
CPU xkwfvkyfonfh ukrÜPDrsm;teuf Intel , AMD wdkYrSm txif
&Sm;qHk; jzpfonf/ Intel ukrÜPDxkwf CPUrsm;rSm wurÇmvHk;\
aps;uGuftrsm;pkudk &&Sdxm;onf/
Intel ukrÜPDrS Celeron® ESihf Pentium® processor series
ESpfrsdK;udk xkwfvkyfvQuf&Sdygonf/ Celeron® Processor trsdK;
tpm;tm; pmpDpm½dkufjcif;? e-mail ydkYjcif;? pm&if;tif; aqmhzf0Jrsm;
toHk;jyKjcif;? ynma&;ESihf oufqdkifaom Software rsm; toHk;jyK
Edkifygonf/
Pentium® Processor trsdK;tpm;rSm Celeron® Processor
rsm;xuf ydkrdkvsifjrefygonf/ Pentium® Processor trsdK;tpm;rsm;
rSm *drf;upm;vdkolrsm;? Photo Editing Software rsm;? Multimedia?
Internet ponfwdkYudk vQifjrefpGm toHk;jyKvdkol rsm;twGuf
&nf&G,f xkwfvkyfxm;ygonf/ Processor \ tjrefEIef;tm; Hz
(Hertz)jzihf wdkif;wmygonf/ yxrqHk; xkwfvkyfcJhaom Pentium
Processor Speed rSm 60 MHz rS ,ckaemufqHk; Pentium 4 rSm
3.4 GHztxd xGuf&SdaeNyD;jzpf&m ,cif 60MHz xuf
tq(40)ausmf ydkrdkjrefqef aeNyD jzpfygonf/
- 3 -
Processor rsm;wGif Internal Speed ESihf External Speed
[lí (2)rsdK;&Sdygonf/ Internal Speed udkom t"duxm; ajym
qdkMuygonf/ Oyrm txufpmydk'fyg Pentium 4 3.2E GHz rSm
Internal Speed jzpfygonf/ ,if;\ External Speed rSm 800
MHz jzpfygonf/ Internal Speed rSm tvkyfvkyfaqmifEdkifrI tjref
EIef;jzpfNyD;? External Speed rSm Processor xuf aES;auG;aom
Memory rS tcsuftvufrsm;udk vkyfaqmif&mwGif toHk;jyKjcif;
jzpfonf/ Front Side Bus (FSB)[k vlodrsm;ygonf/ Oyrm
Pentium 4 3.2E GHz \ FSB rSm 800 MHz jzpfygonf/
Processor rsm;wGif L2 Cache [kac:aom UltraFast
Memory tm; xnhfoGif;xkwfvkyfxm;ygonf/ ,if;\ vkyfaqmif
csufrSm MemoryrS owif;tcsuftvufrsm; tm; ProcessorodkY
ydkYaqmif&mwGif Processor rS tvkyf vkyfaqmifEdkifrI vsifjrefojzihf
apmifhqdkif;rIr&Sdap&ef Mum;cH,m,DodkavSmif Xmetjzpf toHk;jyK&ef
jzpfygonf/ Processor rS L2 Cache Mum;cHodkavSmifXmerS owif;
tcsuftvufrsm;udk ,laqmifí wGufcsufrIrsm; jyKvkyfygu vsif
jrefaom Processor ESihf aES;auG;aom Memory tMum; uGm[
csufudk usOf;ajrmif;oGm;apygonf/
Oyrm-
Intel Pentium II CPUs
Internal Speed Range : 233 MHz to 450 MHz
Front Side Bus : 66 MHz to 100 MHz
L2 Cache : 256 KB
- 4 -
Intel Pentium III CPUs
Internal Speed Range : 450 MHz to 1.26 GHz
Front Side Bus (FSB) : 100 MHz to 133 MHz
L2 Cache : 256 KB or 512 KB
Intel Pentium 4 CPUs
Internal Speed Range : 1.3 GHz to 3.40 GHz
FSB : 400 MHz, 533 MHz, 800 MHz
L2 Cache : 256 KB , 512 KB, 1MB , 2MB
Intel Celeron CPUs
Internal Speed Range : 266 MHz to 2.80 GHz
FSB : up to 400 MHz
L2 Cache : 128 KB, 256 KB
Oyrm Pentium 4 2.4 A GHz onf
FSB : 533 MHz, L2 Cache : 1024 KB (1MB)
Pentium 4 2.4 B GHz onf
FSB : 533 MHz, L2 Cache : 512 KB yg0ifojzifh
* 2.4 A onf 2.4 B xufydkrkdvQifjrefonf
Celeron 2.4 GHz onf
FSB : 400 MHz ESihf L2 Cache :128 KB om
yg0ifojzihf
Pentium 4 2.4 A GHz ESihf EdIif;,SOfygu Internal Speed
wlaomfvnf; FSB ESihf L2 Cacheyg0ifrIt& vsifjrefrI?
aps;EIef; uGmjcm;rIjzpfygonf/
- 5 -
jrefrmhuGefysLwmaps;uGufwGif a&muf&SdaecJhNyD;aom Intel
ukrÜPDxkwf Pentium 4 Processor erlemtcsdKU
Intel Celeron 1.8 GHz (L2 Cache:128KB, FSB:400MHz, 478)
Intel Celeron 2.26D GHz (L2 Cache:256KB, FSB:533MHz,478)
Intel Celeron 2.4D GHz (L2 Cache:256KB, FSB:533MHz,478)
Intel Celeron 2.53D GHz (L2 Cache:256KB, FSB:533MHz,478)
Intel P4-1.6 GHz (L2 Cache:256KB, FSB:400MHz,478)
Intel P4-2.4A GHz (L2 Cache:1MB, FSB:533MHz,478)
Intel P4-2.4B GHz (L2 Cache:512KB, FSB:533MHz,478)
Intel P4-2.8A GHz (L2 Cache:1MB, FSB:533MHz,478)
Intel P4-2.8B GHz (L2 Cache:512KB, FSB:533MHz,478)
Intel P4-2.8C GHz (L2 Cache:512KB, FSB:800MHz,478)
Intel P4-2.8E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz,478)
Intel P4-3.0C GHz (L2 Cache:512KB, FSB:800MHz,478)
Intel P4-3.0E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz,478)
Intel P4-3.2E GHz (L2 Cache:1KB, FSB:800MHz,478)
Intel P4-3.0E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz / LGA775)
Intel P4-3.2E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz / LGA775)
Intel P4-3.0F GHz (L2 Cache:2MB, FSB:800MHz / LGA775)
Intel P4-3.2F GHz (L2 Cache:2MB, FSB:800MHz / LGA775)
Intel P4-3.4E GHz (L2 Cache:1MB, FSB:800MHz / LGA775)
txufyg Processor Speed rsm;wGif 2.8C GHz rSpí
Hyper-Threading Technology jzifh xkwfvkyfvmcJhygonf/
- 6 -
Hyper-Threading Technology onf Software Application
rsm;pGmudk tcsdefwpfcsdefwnf;wGif wNydKifeufwnf; udkifwG,faqmif
&GufEdkifojzifh Memory rsm;pGmvdktyfaom Adobe Photoshop uJhodkY
aom Photo Editing Software, 3D Animation Software, rsm;udk
udkifwG,f aqmif&Gufonfhtcg tcsdefwdkwpfcktwGif; tvkyfrsm;udk
vQifjrefpGmNyD;pD;apEdkifygonf/
yxrOD;qHk; xkwfvkyfcJhaom Pentium 4 Processor rSm
423 Pin (180 nm Process), xdkYaemuf 478 Pin (130nm Process)
trsdK;tpm;rsm;udkom t"duxm; xkwfvkyfcJhonf/ ,cktcg LGA
775 (90 nm Process) Pentium 4 CPU rsm;udk topfxyfrH xkwf
vkyfvmcJhygonf/ Hyper-Threading Technology tm; xyfrHjyKjyifí
Dual Core Technology enf;ynmoHk; CPU rsm;vnf; xyfrHxGufay:
aeNyDjzpfygonf/
0,f,lvdkolrSar;jref;oifhonfhtcsuf
* Processor onf Intel ukrÜPDxkwfjzpfygu
Celeron (or) Pentium ?
* Processor \tjrefEIef; ?
* FSB tjrefEIef; ?
* L2 Cache ?
* Socket 478 (or) Socket LGA 775 ?
* Support Hyper-Threading Technology ?
- 7 -
(2) Motherboard
Motherboard onf uGefysLwm tpdwftydkif;rsm;udk
wyfqif&mwGif t"dutpdwftydkif;BuD; jzpfonf/ Motherboard
wGif uGefysKwm(1)vHk;\ tajccH tpdwftydkif;rsm;jzpfaom
Processor CPU? Memory? Graphic Card? Sound Card, Hard
Disk ESifh tjcm; CD-Rom tp&Sdojzihf Drive rsm;? Network
qdkif&mypönf;rsm; yl;wGJNyD; wyfqif&mbkwfjym;BuD; jzpfygonf/
uGefysLwm0,f,l&mwGif Motherboard a&G;cs,frIonf
tvGefta&;BuD;onf/ 3D Graphic Card rsm; wyfqifp&m rvdkbJ
Motherboard wGif On Board tjzpf waygif;wnf; wyfqifay;
vdkufaom Motherboard rsm;rSm aps;EIef;csdKomonf/ 3D Graphic
Card xyfrHpdkuf&aom Motherboard rsm;rSm oHk;pGJvdkol\ qE´
tavsmuf Memory oD;oefY yg0ifaom Graphic Card u'frsm;udk
a&G;cs,fwyfqifEdkifonf/
VGA On Board rsm;rSm Total System Memory rS
rQa0 oHk;pGJojzihf trSefwu,foHk;pGJEdkifaom Memory rSm
avsmhenf;avh &Sdonf/ Motherboard wGif yg0ifaom Chipset
onf Intel Chipset vm;? VIA Chipset vm; ay:rlwnfí
aomfvnf;aumif;? aps;EIef; uGmjcm;Edkifonf/ Chipset Series
Oyrm Intel 845,
- 8 -
Intel 848, Intel 865, Intel 875,Intel 925X tp&Sdojzihf Model
jrifh&ifjrihfovdk? vkyfaqmifcsuf yg0ifrI tenf;trsm;ay:rlwnfí
aps;EIef;uGmjcm;onf/
jrefrmuGefysLwmaps;uGufwGif toHk;rsm;aom
Motherboard tcsdKUrSm -
- P4-Axper VIA266A (478/DDR)w/Sound+VGA+LAN
- P4-GIGA 8VM 533M-RZ (478/DDR)w/Sound+VGA+LAN
- P4-GIGA 8S648-FXP-RZ(478/DDR/HT)w/Sound+LAN
- P4-GIGA 8S648-FX775(775/DDR/HT)w/Sound+LAN
- P4-MSI Intel 848P Neo-V(478/DDR/HT)w/Sound+LAN
- P4-GIGA 8IPE775-G (775/DDR/HT)w/Sound+LAN
- P4-Intel 865 PERL (478/DDR/HT)w/Sound
oHk;pGJvdkolrS ukrÜPDtcsdKUjzpfonfh Gigabyte, Albatron,
ABIT, MSI, Intel ukrÜPDxkwf Motherboard rsm;rS a&G;cs,f
0,f,lEdkifovdk? wyfqifrnfh CPU ESihf vdkufzufrnfh Motherboard
a&G;cs,fwwf&ef vdktyfygonf/ Pentium ESihf Celeron
CPU rsm;twGuf aps;EIef;oufomqHk; On Board (VGA)
Motherboard rsm; a&G;cs,fEdkifovdk aps;EIef;BuD;jrihfaom Intel
ukrÜPDxkwf Motherboard wGifvnf; wyfqifEdkifygonf/
uGefysLwm 0,f,lonfhtcg aiGaMu;aMumifh aps;enf;
aom Motherboard, Memory enf;enf;ESifh 0,f,lcJhaomfvnf;
aemiftem*gwfwGif CPUtm; tqifhjr§ifhwifvkdonfhtcg
MotherboardrS topfxyfrHwyfqifvkdaom CPUtm; vufrcH
Ekdifjcif; BuHKawGU&wwfygonf/ xkdtcsdefwGif CPUtjyif?
- 9 -
Motherboard topfyg xyfrH0,f,lwyfqif&rnf jzpfygonf/
Motherboard Manual pmtkyfwGif rnfonfh CPUtxd wyfqif
Ekdifonfudk a&;om;xm;avh&Sd&m avhvm xm;oifhaom tcsuf
wpfckjzpfNyD; Manual tm;em;rvnfygu uRrf;usifol Computer
Technician tm; ar;jref;oifhygonf/ Motherboard wyfqifxm;
rItay:rlwnfí aps;EIef;uGmjcm; Ekdifonfjzpf&m txl;owdxm;
oihfaom tcsufjzpfonf/ CPU, Motherboard, Memory,
Graphic Card tcsdK;nDrQwpGm wyfqifrIonf ta&;BuD;vSygonf/
0,f,lvdkolrSar;jref;oifhonfhtcsuf
* VGA On Board trsdK;tpm; ?
On Board jzpfygu pmpDpm½dkuf? ½Hk;oHk;twGufomoifhawmf
ygonf/ aiGaMu;wwfEdkifygu Graphic Card oD;jcm;
wyfqif&aom Motherboard om a½G;cs,foifhygonf/
* Chipset Model u VIA, SIS, Intel ?
Intel Chipset wyfqifxm;aom Motherboardu ydkrdk
aumif; rGefygonf/ Chipset Model - SIS848, Intel 865,
Intel 915 pojzifhodoifhygonf/
* rnfhonfh Processor Model txd wyfqifEdkifygovJ ?
Motherboard Manual pmtkyfwGif &Sif;vif;pGmazmfjyxm;&m
a&mif;csoñfh Computer Sales Center udkar;jref; oifhyg
onf/
* Memory wyfqifrnhf Motherboardonf Dual Channel
Support vkyfygovm; ?
- 10 -
* rnfonfh CPU Socket trsdK;tpm; wyfqifEdkifoenf;/
Oyrm- Socket 478 (or) Socket LGA 775
Socket LGA 775 CPU wyfqifrnfqdkygu Motherboard
a&G;cs,fonfhtcg DDR400 Memory wyfqifEdkifaom Socket 775
Motherboard rsm;&Sdovdk DDR2 533/667 Memory om wyfqifEdkif
aom Motherboard rsm;vnf;&Sdygonf/ AGP 8X Graphic Card
wyfqifEdkifaom Socket 775 Motherboard rsm;&Sdovdk PCI Express
16X Graphic Card om wyfqiftoHk;jyKEdkifaom Motherboard
rsm;vnf;&Sdojzifh Socket 775 Motherboard 0,f,lygu rnfonfh
Memory trsdK;tpm; (DDR 400 or DDR2 533/667) wyfqifEdkifonf
udk od&Sd&efvdktyfygonf/ xdkYtwl rnfonfh Graphic Card (AGP
or PCI Express) wyfqifEdkifonfudk od&Sd&efvdktyfygonf/ Socket
LGA 775 Pentium 4 CPU ESifh Socket LGA 775 Motherboard udk
a&G;cs,fxm;aomfvnf; AGP 8X Graphic Card ESifh omref DDR
400 Memory wyfqiftoHk;jyKEdkifjcif;onf DDR2 Memory ESifh PCI
Express Graphic Card wyfqiftoHk;jyKrIxuf ukefusp&dwfoufom
rnfjzpfaomfvnf; aemiftem*wfwGif DDR2 Memory ESifh PCI
Express Graphic Card rsm;om ydkrdkacwfpm;vmrnfjzpfojzifh
csifhcsdef0,f,loihfygonf/
- 11 -
Motherboard wpfcfck\k\ vkykyfafaqmifEfEdkdkikifrfrIaIay:rlwlwnfífíaps;EIeIef;f;
uGJjym;apaomtcsufrsm;/
MotherboardwpfckwGif Chipset Model tedrfhtjrifh? Memory
wyfqifEdkifrIyrmP ESifh Dual Channel Memory wyfqifEdkifrI?
AGP Slot - 4X or 8X or aemufqHk;ay: PCI Express yg0ifrI?
PCI Slot ta&twGuf? Hard Disk Type- IDE, SATA, Raid
rsm;wyfqifEdkifrI? Sound System- 2 Channel,6 Channel, 7.1
Channel, LAN, IEEE 1394 pojzifh oD;oefYvkyfaqmifrIrsm;
yg0ifrIay: rlwnfí aps;EIef;uGmjcm;ygonf/
(3) Memory
Memory onf Computer \ ,m,DrSwfÓPf jzpfyg
onf/ uGefysLwm rD;ydwfvdkufygu rSwfÓPftwGif;&Sd tcsuf
tvufrsm; aysmufysufoGm;rnfjzpfygonf/ Random Access
Memory (RAM) [kvnf;ac:Muonf/ Memory yrmPtm;
B(Byte) jzifhwdkif;wmNyD;? tvkyfvkyfaqmifEdkifrI tjrefEIef;tm;
MHz jzihf wdkif;wmygonf/ Pentium II, III Computer rsm;twGuf
SD RAM trsdK;tpm;udk oHk;Muygonf/ SD RAM wGif PC 100
ESifh PC 133 udk Standard tjzpf toHk;rsm;onf/ PC 100
trsdK;tpm; Memory onf 100 MHz tjrefEIef;jzihf tvkyfvkyfNyD;
- 12 -
PC 133 trsdK;tpm; Memory onf 133 MHz tjrefEIef;jzihf
tvkyfvkyfonf/
Pentium 4 uGefysLwmrsm;onf DDR SD RAM
(DDR=Double Data Rate)udk oHk;Muygonf/ DDR RAM
rsm;onf SD RAM rsm;\ tjrefEIef;ESpfqjzihf Data rsm;udk
ydkYaqmifay;Edkifonf/ DDR SDRAM rsm;onf 200 MHz, 266
MHz, 333 MHz, 400 MHz rsm;jzihf tvkyfvkyfNyD; 200 MHz
tm; (PC 1600), 266 MHz tm; (PC 2100), 333 MHz tm;
(PC 2700), 400 MHz tm; (PC 3200)tjzpf ajymif;vJ ac:qdk
Edkifygonf/
,cktcg 533 MHz tjrefEIef;&Sdaom DDRII Memory
rsm;vnf; xGufay:aeNyDjzpfygonf/ ,aeY toHk;rsm;aom
Memory yrmPrsm;rSm 128 MB, 256 MB, 512 MB rsm; jzpfMu
ygonf/ 128 MB ESpfacsmif;wyfqifjcif;jzihf 256 MB &Edkifovdk?
256 MB wacsmif;wnf; wyfqifjcif;jzihfvnf; 256 MB &Edkifyg
onf/
Memory yrmPrsm;av Memory udk t"duxm; oHk;pGJ&
aom Adobe Photoshop vdk Software rsm; oHk;pGJonfh tcgwGif
vnf;aumif;? 3D Game rsm; upm;onfhtcgwGif vnf;aumif;?
ydkrkdvsifjrefrI? jrefqefrIudk &&Sdapygonf/
Memory yrmPtm; pmpDpm½dkuftwGuf 128 MB
tenf;qHk;&SdoihfNyD;? Game rsm; upm;vdkygu 256 MB, 512
MB &Sdoihfygonf/ 3D Graphic Card rsm; wGifyg0ifaomMemory
yrmPESihf ra&maxG;oihfyg/AGP (Accelerated Graphic Port)
- 13 -
wGif wyfqifMuaom Graphic Card rsm;wGif yg0ifaom Memory
yrmPrSm 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB [lí
trsdK;tpm;rsm;&Sd&m ,if;wdkYonf 3D ½kyfyHkrsm;? Game twGuf
oD;oefYxkwfvkyfxm;jcif; jzpfonf/ Computer \ t"du Memory
vnf; rsm;rsm;wyfqif NyD;? Graphic Card udkvnf;
tjrifhqHk;wyfqifygu pGrf;aqmif&nf onf twdkif;xuftvGef
aumif;rGefjynfh0pGm ay;Edkifrnfjzpfyg onf/
0,f,lvdkolrSar;jref;oifhonfhtcsuf
* Memory trsdK;tpm; ?
Kingston ukrÜPDxkwf Memory rsm;u ydkaumif;ygonf/
* Memory Speed ?
DDR 333 MHz, DDR 400 MHz, DDRII 533 MHz
* rnfhonfhyrmPtxd Memory wyfqifEdkifygovJ ?
(4) Hard Disk
Hard Disk onf Primary Storage Area jzpfygonf/
Memory uJhodkY rD;ydwfvdkufygu Data rsm; aysmufqHk;oGm;jcif;
r&Sdyg/ y½dk*&rfrsm;udk Hard Disk wGif xnfhoGif;&ygonf/ owif;
- 14 -
tcsuftvufrsm;udk xkwf,loHk;pGJEdkifygonf/
Hard Disk wpfvHk;onf owif;tcsuftvufrsm;udk
rnfrQ odrf;qnf;xm;EdkifovJqdkwmudk Byte jzifh wdkif;wmygonf/
0ifqefYwJh yrmPvdkuf 850 MB, 1.2 GB, 4.3 GB, 8.4 GB, 10
GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB, 120 GB, 200 GB pojzihf
t&G,ftpm; trsdK;rsdK;&Sdonf/
,aeY Pentium 4 uGefysLwmrsm;wGif 40 GB, 80 GB
Hard Disk rsm;udk toHk;rsm;Muygonf/BuD;rm;onfh Hard Disk
Size rsm; aps;EIef;usqif;vmonfESifhtrQ oHk;pGJEdkifolOD;a&
rsm;jym;vmrnfjzpfygonf/ Seagate ukrÜPDxkwf Hard Disk rSm
vlBudKufrsm;onf/ Hard Disk wpfckudk azmfjy&mwGif oufqdkif&m
ukrÜPDemrnfudkyg a&;om;azmfjyavh&Sdonf/ erlemjytcsdKUrSm -
40 GB (Maxtor) 7200 rpm, IDE
40 GB (Seagate) 7200 rpm, IDE
40 GB (Samsung) 7200 rpm, IDE
80 GB (Maxtor/ Hitachi) 7200 rpm, IDE
80 GB (Seagate) 7200 rpm, IDE
80 GB (Seagate) 7200 rpm, SATA
120 GB (Seagate) 7200 rpm, IDE
120 GB (Seagate) 7200 rpm, SATA
txufazmfjycsufwGif Maxtor, Seagate, Samsung rSm
oufqdkif&m Hard Disk xkwfvkyfonfh ukrÜPDrsm;\ trnfjzpf
onf/ 7200 rpm rSm Hard Disk\ vnfywfrItjrefEIef;jzpfNyD;
IDE rSm Integrated Device Electronics(IDE) twdkaumufjzpfNyD;
- 15 -
SATA rSm Serial ATA jzpfygonf/ SATA trsdK;tpm;
Hard DiskrSm IDE trsKd;tpm; Hard Disk xuf Datarsm;udk
ydkrdkvQif jrefpGm o,f,lydkYaqmifEdkifygonf/
xkwfvkyfaom ukrÜPDtrnfudkvdkufí aps;EIef; uGmjcm;Edkif
ygonf/ Hard Disk a&G;cs,fonhftcg 40 GB, 80 GB, tenf;qHk;
wyfqifoifhygonf/
0,f,lvdkolrSar;jref;oifhonfhtcsuf
* Hard Disk xkwfvkyfonfhukrÜPD ?
(Maxtor, Hitachi, Samsung, Seagate )
Seagate ukrÜPDxkwf Hard Disk rsm;rSm ydkrdkvlBudKufrsm;onf/
* Hard Disk yrmP ?
(40GB, 80GB, 120GB )
* Hard Disk TYPE ?
IDE xuf SATA trsKd;tpm;u ydkrdkvQifjrefonf/
(5) Floppy Drive
Floppy Drive wGif 3.5" &Sd Floppy Disk udk xnfhoGif;NyD;
owif;tcsuftvufrsm;udk ul;,lEdkifygonf/ Floppy Disk onf
1.44 MB om vufcHonf/ Floppy Disk udk toHk;jyKNyD; uGefysL
- 16 -
wmwpfvHk;rS Data awGudk wjcm;wvHk;udk vTJajymif;Edkifonf/
Data 0ifqefYEdkifrI yrmPonf pmom;tenf;trsm;? ½kyfyHk
yg0ifrIay: rlwnfygonf/ File Size onf 1.44 MB txdom
odrf;qnf; Edkifojzihf tvGefrsm;jym;aom pmrsufESmrsm;? ½kyfyHkrsm;
odrf;qnf; Edkifrnfr[kwfay/
(6) Video Graphic Card
,cktcg Graphic Card rsm;wGif AGP (or) PCI Express
trsdK;tpm; Graphic Card rsm;udkom oHk;pGJaeMuygonf/ 3D
Graphic Controller Card [lívnf; odem;vnfMuygonf/ AGP
onf (Accelerated Graphic Port) jzpfygonf/ PCI Express
onf aemufqHk;ay: Graphic Card jzpfygonf/ 3D ½kyfyHkxGufrsm;
aumif;rGefa&;onf t"duusvSaom aemufqHk;ay:uGefysLwm
*&yfzpf*drf;rsm;upm;&m Edkifeif;pGm pGrf;aqmif&nfay;Edkifjcif;? yHk&dyf
rsm;udk acsmarGUMunfvifjywfom;apjcif; ponfhtusdK; aus;Zl;rsm;
ay;pGrf; Edkifygonf/ AGP Card rsm;rxGufay:ao;rDu ½dk;½dk;omref
½kyfyHkxGuf VGA Card (PCI) trsdK;tpm;rsm; xGufay:cJhygonf/
,if; Card rsm;tm; ,ckaemufqHk;ay: uGefysLwmrsm;wGif toHk;jyK
- 17 -
jcif; r&Sdawmhyg/
AGP Card rsm;wGif Memory oD;oefYyg0ifavh &Sdygonf/
32 MB, 64MB,128 MB, txdyg0ifaom AGP Card trsdK;rsdK;
&Sdygonf/ AGP Card rsm;\ Data o,f,lydkYaqmifEdkifrI tjrefEIef;
tm; 1x , 2x, 4x, 8x pojzihf ajymqdkMuygonf/
Oyrm 32 MB SDR DRAM yg0ifaom AGP Card
onf 4x = 1.07 g bps (giga byte per second) tjrefEIef;
jzihfvnf;aumif;? 64 MB DDR RAM yg0ifaom AGP Card
onf/ 8x = 2.1 g bps tjrefEIef;jzihfvnf;aumif; Data rsm;udk
o,f,lydkYaqmifEdkifonf jzpf&m AGP 4x Card rsm;xuf AGP
8x Card onf Data rsm;tm; o,f,l&mwGif 2 qcefY ydkrdk jrefqef
vSygonf/
xdkYaMumihf AGP Card wpfckonf 4x ?, 8x ? odoifhyg
onf/ AGP 8x Card udk AGP 4x om vufcHEdkifaom
Motherboard wGif wyfqifygu AGP 8x tjrefEIef; &&Sdrnf
r[kwfay/
,cktcg New Technology PCI Express Card rsm;yif
xGufay:aeNyD jzpfygonf/ PCI Express 16X Graphic Card
rsm;onf 8 gbps tjrefEIef;jzifh Data rsm;udk o,f,lydkYaqmif
Edkifojzifh AGP 8X Graphic Card rsm;xuf ydkrdkvsifjrefayvdrfh
rnf/
oDtdk&Dt& aES;omt&mESihf jrefaomt&m yl;wGJ wyfqif
ygu aES;aomtjrefEIef;jzihfom tvkyfvkyfrnfjzpfojzihf
Motherboard a&G;cs,fonhftcg txl;owdxm;oifhygonf/
- 18 -
64 MB AGP ( MX 440,8X ) wtith TV Out
64 MB AGP ( MX 4000,8X ) wtith TV Out
ponfjzifh ypönf;trsdK;tpm;ay:rlwnfí aps;EIef;uGmjcm;rI
½SdEdkif&muGefysLwm0,f,l&mwGif rnfonfhtrsdK;tpm;jzifhwyfqif
xm;onfudk avhvmEIdif;,SOfoifhygonf/
0,f,lvdkolrSar;jref;oifhonfhtcsuf
* Graphic Card xkwfvkyfonfhukrÜPD ?
(Albatron, Gigabyte, MSI, ASUS)
Gigabyte, MSI, ASUS Graphic Card rsm;u ydkrdkaumif;rGef
ygonf/
* AGP Graphic Card (or) PCI Express Graphic Card
* Memory yrmP (64MB, 128MB, 256MB)
* Data Transfer Speed 4x or 8x or 16x ?
(7) Keyboard
Wireless Keyboard Multi Media Function rsm;yg0ifaom Keyboard
uD;bkwfonf owif;tcsuftvufrsm;udk uGefysLwm
odkYxnfhoGif;&m Input Device wpfck jzpfygonf/ PS/2 Keyboard
wpfck\ BudK;acgif;rSm c&rf;a&mifjzpfNyD; uGefysLwm Casing \
taemufzuf? Mother board &Sd c&rf;a&mif taygufwGif wyfqif
- 19 -
&ygrnf/
Keyboard rsm;wGif aps;EIef;t& 2500d^-wef rS wireless
keyboard aomif;ausmftxd &SdEdkifygonf/ Function pHkvifrI
tay:rlwnfí aps;EIef;uGmjcm;Edkifygonf/
(8) Mouse
Serial Mouse PS2 Mouse
armuf(pf)onf owif;tcsuftvufrsm;udk uGefysLwm
odkY xnfhoGif;&m Input Device wpfckjzpfonf/ uGefysLwmwpfvHk;
wGif Keyboard ESihf Mouse onf r&Sdrjzpf vdktyfvSygonf/
Mouse wGif Serial Mosue, PS\2 Mouse, USB Mosue, Opitcal
Mouse, Wireless Mouse pojzihf trsdK;rsdK;&Sdonf/
PS/2 armufpuf wpfck\ BudK;acgif;rSm tpdrf;a&mif jzpfNyD;
uGefysLwm Casing \ taemufzuf? Mother board &Sd
tpdrf;a&mif taygufwGif wyfqif&ygrnf/
Serial Mouse rsm;rSm aES;auG;NyD; PS/2 Mouse rsm;udk
om toHk;rsm;onf/ Optical Mouse rsm;onf PS/2 Mouse
uJhodkY a&GUvsm;&mwGif bD;udkroHk;bJ Sensor jzihf oHk;ojzihf acs;
rwufjcif;? a&&SnfcdkifcHhjcif;wdkYaMumihf ydkrdk vlBudKufrsm;onf/
- 20 -
0,f,lvdktm; a&G;cs,fapvdkonfhtcsuf
Optical Mouse a&G;cs,fonfhtcg Samsung ukrÜPDxkwf
Optical Mouse rsm;rSm vlBudKufrsm;onf/
(9) Casing
Casing onf uGefysLwmypönf;rsm;jzpfaomMotherboard,
Hard Disk, Floppy Drive, CD-ROM Drive pojzihf uGefysLwm
qufpyfypönf;rsm;tm; wyfqifEdkifNyD;? ¤if;wGif uGefysLwmpepf
wpfckvHk;tm; vdktyfaom vQyfppfrsm; ay;ydkY&mjzpfaom Power
Supply wyfqif&mvnf; jzpfonf/ pm;yGJay:wGifwifxm;NyD;
oHk;pGJEdkifojzihf Desktop Casing [kvnf; ac:qdkMuonf/
Casing wGif (1) Normal Casing
(2) Normal Light Casing
(3) Light (tvSrD;) Casing
(4)Light + Second Fan Casing [lí
tMurf;zsif;cGJjcm;Edkifygonf/
rdrd0,f,lrnfh uGefysLwmtwGuf Casing udk ta&mif?
yHko@mefutp rdrdudk,fwdkif a&G;cs,f&onfu taumif;qHk;
jzpfygonf/ Model tedrfhtjrifh? Casing Design ay: rlwnfí
- 21 -
aps;EIef;uGmjcm;Ekdifygonf/
Casing 0,f,l&mwGif Casing ESifhtwl wGJbufyg&Sd
vmonfht&mrS Power Supply jzpfygonf/ ,if; Power Supply
onf 350W? 400W? 450Wvm; ar;jref;oifhygonf/ 0yfrsm;ygu
aemiftem*wfwGif xyfrHwyfqifvdkonfh uGefysLwmypönf;rsm;udk
Ekdifeif;pGm 0efaqmifrIay;Ekdifygonf/
0,f,lvdkrS ar;jref;oihfonfhtcsuf
* Casing wGifyg0ifaom Power Supplyonf tmrcHoufwrf;
umv 6-v(odkY) 1 ESpf ay;ygovm; ?
(10) Monitor
armfeDwmonf Computer \ Out Put Device wpfckjzpf
onf/ owif;tcsuftvufrsm;udk xnfhoGif;&mwGifvnf;aumif;?
xkwf,l&mwGifvnf;aumif;? Monitor rS owif; tcsuftvuf
rsm;tm; Munfh½IqHk;jzwfEdkifonf/ Hard Copy xkwf,lvdkygu
Printer rS xkwf,lEdkifygonf/
- 22 -
armfeDwmtrsdK;tpm;rsm;rSm 15", 17", 19", 21" CRT
(Cathode Ray Tube)oHk; Monitor rsm;rSm vloHk;rsm;onf/
xdkYtjyif LCD (Liquid Crystal Display) Monitor rsm;vnf;
&Sdonf/ LCD Monitor rsm;rSm aps;EIef;BuD;jrihfaeao;onf/ LCD
Monitor rsm;wGifvnf; 15", 17", [lí&Sdonf/
armfeDwmrsm;wGif Philips, Samsung Monitor rsm;rSm
vlBudKufrsm;onf/ xdkif;EdkifiHxkwf Socos Monitor rsm;vnf;
t&nftaoG; aumif;rGefonf/ Color t"duxm;í vkyfaqmif&
aom Graphic Design vkyfief;rsm;? "mwfyHkvkyfief;rsm;wGif
Viewsonic Monitor udk oHk;oihfonf/
txufyg tajccHtcsuftvufrsm;tjyif Multimedia
ypönf;rsm;jzpfaom CD-ROM, DVD ROM, CD-Writer, Speaker
rsm; xyfrHwyfqifvdkygu wyfqifEdkifygonf/
uGefysLwm0,fpOf ta&;BuD;tcsuftvuftESpfcsKyf
(1) Motherboard rm;om;bkwf trsdK;tpm; EIdif;,SOfjcif;/
(Gigabyte / MSI / ASUS / Intel )
MSI / ASUS / Intel Motherboard rsm;udk ydkrdkvlBudKufrsm;onf/
Motherboard Chipset EIdif;,SOfjcif;/ ( VIA / SIS / Intel )
Motherboard Chipset Model EIdif;,SOfjcif;/
(InteltrsdK;tpm;jzpfygu Intel 845, Intel 848, Intel 865 etc.,)
(2)Memory trsdK;tpm;EIdif;,SOfjcif;? DDR or DDR2 ?
(Oyrm DDR 400 Memory trsdK;tpm;wGif Kingston ukrÜPD
xkwf Memory udk ydkrdkvlBudKufrsm;onf/)
- 23 -
Memory tjrefEIef;EIdif;,SOfjcif;( DDR 400 MHz or DDR2
533 MHz )
(3) Hard Disk trsdK;tpm; EIdif;,SOfjcif;?
( Seagate / Maxtor / Hitachi ) Seagate udk vlBudKufrsm;onf/
Hard Disk yrmP EIdif;,SOfjcif;?( 40 GB/ 80GB /120GB )
(4) AGP or PCI Express trsdK;tpm; EIdif;,SOfjcif;?
MSI, Gigabyte, ASUS trsdK;tpm;rsm;ukd vlBudKufrsm;onf/
AGP or PCI Express Chipset trsdK;tpm; EIdif;,SOfjcif;?
( for AGP 64MB ) MX 440 or MX4000
( for AGP 128MB ) MX 4000 or FX 5200
uGefysLwm wpfvHk;0,f,l&ef pOf;pm;onfhtcg Computer
Sales Center rsm;wGif Computer uGefysLwmaps;EIef;tm; vdkufvH
pHkprf;onfhtcg rdrdvdkcsifaom Processor Speed wlnDaomfvnf;
aps;EIef;rwlnDonfudk yxrOD;pGm awGU&rnfjzpfygonf/ trsm;tm;
jzifh aps;EIef;oufomonfudkom 0,frdwwfygonf/ aps;EIef;
uGJjym;jcif;rSm Specification rwlnDjcif;aMumifhjzpfNyD; rnfonfu
ydkaumif;onfudk EdIif;,SOf&mwGif uGefysLwm tajccHr&Sdao;olrsm;
twGuf þpmtkyfonf taxmuftyHh jzpfap&efom jzpfygonf/
0,f,loludk,fwdkif rnfonfu aumif;rGefonfudk qHk;jzwfwwfap
csifygonf/
odkYjzpfygí uGefysLwm Specification tm; EdIif;,SOf&mwGif
Processor Speed Oyrm Pentium 4 3.0E GHz wlnDaomfvnf;
wyfqifxm;onfh Motherboard trsdK;tpm;? Hard Disk tenf;
- 24 -
trsm;? Memory tenf;trsm;? Graphic Card wyfqifxm;rI
tenf;trsm; Casing, Monitor, Keyboard, Mouse rS tpuGJjym;
Edkifonfjzpf&m Processor Speed wlnDaomfvnf; aps;EIef;rSm
wlnDrnfr[kwfay/
Multimedia tjzpf Speaker, DVD ROM, CD Writer
rsm; xyfrHwyfqif&ygOD;rnfjzpfNyD; rD;ysufoGm;aomf uGefysLwmtm;
xdcdkufrIr&Sdap&eftwGuf UPS yg waygif;wnf;
0,f,l&rnfjzpf&m þpmtkyfonf tajccHrQom jzpfygonf/
xdkYaMumihf uGefysLwm r0,f,lrD r&Sif;vif;onfrsm;?
em;rvnfaom uGefysLwm toHk;tEIef;rsm;tm; pmzwfoltaejzihf
tawmftoihf od&Sdem;vnfatmif þpmapmifjzihf a&;om;azmfjy
tyfNyD; xyfrHod&Sdvdkonfrsm;? tultnDrsm; vdktyfygu vludk,f
wdkif jzpfap? ]]e0&wfuGefysLwm}}trSwf-135? bdkuav;aps;vrf;
(txuf)? zkef;-392047odkYjzpfap tcsdefra&G; qufoG,far;jref;Edkif
ygaMumif; a&;om;wifjyvdkuf&ygonf/
&JxGef;0if;